Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 110139-2019

08/03/2019    S48    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Monitoren

2019/S 048-110139

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 028-061858)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_79157614
Postadres: Igló utca 33–35.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1185
Land: Hongarije
Contactpersoon: Kárpáti Zoltán
E-mail: zoltan.karpati@hungarocontrol.hu
Telefoon: +36 12934224
Fax: +36 12934036

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hungarocontrol.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

4K x 2K monitorok beszerzése

Referentienummer: EKR000052182019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33195100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Szerződés meghatározása: Adásvételi szerződés.

Tárgya: 6 db 4K x 2K méretű LCD monitor beszerzése légiforgalom irányítás számára és szimulációs célokra.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 028-061858

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.11
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opciókra vonatkozó információ
In plaats van:

Opciók: nem

Te lezen:

Opciók: igen

Afdelingsnummer: II.2.11
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opciók ismertetése
In plaats van:
Te lezen:

2 db monitor az alapmennyiségre vonatkozóan az ajánlati felhívásban és dokumentumokban meghatározott paramétereknek megfelelően, melynek beszerzéséről az ajánlatkérő az eljárás eredményének kihirdetésével egyidejűleg ad tájékoztatást a rendelkezésre álló forrás mértékére tekintettel és annak megfelelően

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
In plaats van:
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 26/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Az ajánlatok felbontásának feltételei
In plaats van:
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 26/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: