Služby - 111271-2017

25/03/2017    S60    Európsky dvor audítorov - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: Služby monitorovania médií

2017/S 060-111271

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky dvor audítorov
Poštová adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 1615
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: ECA Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefón: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eca.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2304
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Európsky dvor audítorov
Poštová adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 1615
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Procurement Service
Telefón: +352 43981
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46946
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eca.europa.eu

I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby monitorovania médií.

Referenčné číslo: AO 611.
II.1.2)Hlavný kód CPV
92400000 Služby spravodajských agentúr
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je obstarať služby monitorovania médií a spravodajstva v oblasti mediálneho pokrytia v súvislosti s Európskym dvorom audítorov. Dodávateľ bude mať za úlohu monitorovať tlač (celoštátnu/regionálnu), online (internetové) médiá a sociálne médiá s cieľom poskytnúť včasný a aktuálny súhrn denných informácií vo forme prehľadu tlače o spôsobe, ako sa v spravodajstve v médiách pristupuje k témam, ktoré sú relevantné pre Európsky dvor audítorov (vrátane predsedu a jednotlivých členov) a EÚ, a štvrťročnú kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu tlače.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 280 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávateľ bude monitorovať online a sociálne médiá a blogy na úrovni EÚ v 28 členských štátoch EÚ, ako aj online médiá v anglickom jazyku vo zvyšných častiach sveta na každodennej báze počas celého roka s cieľom poskytnúť úplný prehľad dennej tlače a užitočné štvrťročné správy o analýze tlače. Európsky dvor audítorov môže tiež v prípade potreby požiadať o tlačený prehľad vysielania a upozornení na príslušné články za platobnou bránou. Európsky dvor audítorov môže tiež požiadať o monitorovanie vysielania za príplatok.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Úplnosť, kvalita a zrozumiteľnosť vzorky prehľadu dennej tlače / Relatívna váha: 30
Kritérium kvality - Názov: Úplnosť opisu a kvalita vizualizácie online platformy/portálu (vrátane demonštračného prístupu) / Relatívna váha: 30
Kritérium kvality - Názov: Súlad s požiadavkami Európskeho dvora audítorov a možnosť importovania obsahu prehľadu dennej tlače z platformy/portálu uchádzača / Relatívna váha: 15
Kritérium kvality - Názov: Úplnosť a kvalita vzorky správy o analýze médií / Relatívna váha: 15
Kritérium kvality - Názov: Kvalita ponúkaného strojového prekladu / Relatívna váha: 10
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 280 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zákazka môže byť obnovená max. 3-krát, zakaždým na 12-mesačné obdobie. Vykonávanie zákazky sa nemôže začať pred podpísaním zmluvy. Akékoľvek obnovenie zákazky sa uskutoční v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Všeobecný rozpočet EÚ.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzači musia byť právne spôsobilí na vykonávanie zákazky na poskytovanie služieb, na ktorú predkladajú ponuku. Právna spôsobilosť uchádzačov sa bude hodnotiť na základe dokumentov, ktoré musia uchádzači predložiť.

Uchádzači musia byť zapísaní v živnostenskom registri alebo obchodnom registri za podmienok stanovených v právnych predpisoch v krajine, v ktorej má uchádzač sídlo.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzači musia mať dostatočnú ekonomickú a finančnú spôsobilosť, ktorá im umožní vykonať zákazku v súlade so zmluvnými ustanoveniami pri zohľadnení jej hodnoty a rozsahu.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Európsky dvor audítorov požaduje od uchádzačov, aby ich priemerný špecifický ročný obrat týkajúci sa služieb, na ktoré sa vzťahuje táto výzva na predloženie ponúk, za posledné 2 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté, dosahoval alebo presahoval 140 000 EUR.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzači musia mať dostatočnú technickú a odbornú spôsobilosť, ktorá im umožní vykonať zákazku v súlade so zmluvnými ustanoveniami pri zohľadnení jej hodnoty a rozsahu.

Technická a odborná spôsobilosť sa bude hodnotiť na základe odborných znalostí uchádzača súvisiacich s požadovanými službami.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

V súvislosti so zákazkou, ktorá je predmetom tejto výzvy na súťaž, Európsky dvor audítorov požaduje od uchádzačov, aby mali nasledujúcu minimálnu technickú a odbornú spôsobilosť:

— uchádzač musel počas posledných 3 rokov vykonať aspoň 3 projekty pozostávajúce z poskytovania služieb monitorovania médií a spravodajstva, ktoré sú podobné službám požadovaným v tejto zákazke (pokrytie tlače, online médií a sociálnych médií vo väčšine úradných jazykov EÚ), pre medzinárodné organizácie alebo spoločnosti vykonávajúce činnosť na európskej úrovni,

— vedúci projektu zodpovedný za vykonanie projektu musí mať aspoň 3 roky odborných skúseností so službami, ktoré sú predmetom tohto konania, ako aj dobrú znalosť angličtiny,

— uchádzač musí monitorovať médiá vo všetkých jazykoch, na ktoré sa vzťahuje táto zákazka.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/05/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15/11/2017
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 22/05/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európsky dvor audítorov, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUXEMBURSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači alebo ich zástupcovia, ktorí sa chcú zúčastniť na otváraní ponúk, o tom musia písomne informovať Európsky dvor audítorov [fax (+352) 4398-46667, e-mail: ECA-procurement.service@eca.europa.eu] najneskôr do 21.5.2017 (12:00) a musia predložiť oprávnenie od spoločnosti predkladajúcej ponuku. Bude povolený len 1 zástupca za uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313

Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Európsky dvor audítorov, Procurement Service
Poštová adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 1615
Štát: Luxembursko
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefón: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955

Internetová adresa: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/03/2017