Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 111579-2019

11/03/2019    S49    Europees Parlement - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: 06A40/2019/M002 - Onderhoudsovereenkomst voor de gebouwen en technische installaties van het Huis van Europa in Den Haag, Sofia en Valletta

2019/S 049-111579

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Bâtiment Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: BE
Postcode: L-2929
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Direction des infrastructures - contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://europarl.europa.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=4368#
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

06A40/2019/M002 - Onderhoudsovereenkomst voor de gebouwen en technische installaties van het Huis van Europa in Den Haag, Sofia en Valletta

Referentienummer: 06A40/2019/M002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhoud van de gebouwen en technische installaties van de Huizen van Europa (liaisonbureaus van het Europees Parlement + de vertegenwoordiging van de Europese Commissie) in Den Haag, Sofia en Valletta.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 750 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Onderhoud van de gebouwen en technische installaties van het Huis van Europa in Den Haag

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag, Nederland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud van de gebouwen en technische installaties van het Huis van Europa in Den Haag.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 306 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jaarlijkse verlenging voor 5 bijkomende jaren.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Het Europees Parlement organiseert een (facultatief) verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering op 27.3.2019 om 10:00. De plaats van afspraak is bij de ingang van het Huis van Europa in Den Haag.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Onderhoud van de gebouwen en technische installaties van het Huis van Europa in Sofia

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sofia, Bulgarije.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud van de gebouwen en technische installaties van het Huis van Europa in Sofia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 168 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jaarlijkse verlenging voor 5 bijkomende jaren.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Het Europees Parlement organiseert een (facultatief) verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering op 21.3.2019 om 10:00. De plaats van afspraak is bij de ingang van het Huis van Europa in Sofia.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Onderhoud van de gebouwen en technische installaties van het Huis van Europa in Valletta

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Valletta, Malta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud van de gebouwen en technische installaties van het Huis van Europa in Valletta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 276 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jaarlijkse verlenging voor 5 bijkomende jaren.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Het Europees Parlement organiseert een (facultatief) verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering op 20.3.2019 om 10:00. De plaats van afspraak is bij de ingang van het Huis van Europa in Valletta.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Deelname aan deze aanbestedingsprocedure staat onder dezelfde voorwaarden open voor alle natuurlijke en rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen van een lidstaat van de Europese Unie en voor alle natuurlijke en rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen van een derde land dat met de Europese Unie een specifieke overeenkomst op het gebied van overheidsopdrachten heeft gesloten die hen toegang verleent tot de opdracht die het onderwerp vormt van deze aanbesteding en onder de voorwaarden die in die overeenkomst zijn vastgesteld.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

De opening van de inschrijvingen vindt plaats in gebouw WIM, gelegen Rue Belliard 80, 1000 Bruxelles, BELGIË om 10:00 (plaatselijke tijd te Brussel).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Om te vermijden dat ze van rechtswege niet worden toegelaten tot de opening van de inschrijvingen, wordt de inschrijvers die eraan willen deelnemen gevraagd ten laatste 2 werkdagen vóór de datum van de opening van de inschrijvingen dit per e-mail mee te delen (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu). De vertegenwoordiging is beperkt tot 1 persoon.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Voor verkenningsbezoeken kunnen maximaal 2 vertegenwoordigers per bedrijf deelnemen. U wordt verzocht 2 werkdagen vóór het bezoek per e-mail (INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu) de naam van uw bedrijf en de naam, de functie, het identiteitskaartnummer en de geboortedatum van de deelnemers mee te delen zodat hun toegangspasjes kunnen worden klaargemaakt.

Uw inschrijving wordt via e-mail bevestigd.

Het Europees Parlement zal na elk verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering, een verslag opstellen dat wordt gepubliceerd op de e-Tenderingwebsite. De eventuele verplaatsingskosten die verbonden zijn met de verkenningsbezoeken aan de plaatsen van uitvoering, zijn te uwen laste en worden niet vergoed door het Europees Parlement.

De deelname aan de verkenningsbezoeken op de plaatsen van uitvoering is facultatief.

De ondernemers wordt verzocht om, tijdens elk verkenningsbezoek, vragen te stellen die zij relevant en nuttig achten voor de opstelling van een inschrijving.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: FR - 67000
Land: Frankrijk

Internetadres: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Griffie van het Gerecht van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/02/2019