Werken - 112279-2018

14/03/2018    S51    - - Werken - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Wadebridge: Aanleg van snelwegen en wegen

2018/S 051-112279

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CORSERV on behalf of Via East Midlands Ltd
09598549
Higher Trenant Road
Wadebridge
PL27 6TW
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Tim Hack
Telefoon: +44 1872327813
E-mail: procurement@corservltd.co.uk
NUTS-code: UKF

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cornwall.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.cornwall.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Highways SubContractors (Via East Midlands)

Referentienummer: DN306769
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Via East Midlands has selected tenders from suitably experienced and qualified subcontractors to develop a framework of specialists for the following work categories; Series 100 Preliminaries, 200 Site clearance, 300 Fencing, 400 Road Restraint Systems, 500 Drainage & Service Ducts, 600 Earthworks, 700 Pavements, 1100 Kerbs, Footways & Paved Areas, 1200 Traffic Signs & Road Markings, 1300 Street lighting, 1400 Trenching, Cabling & Feeder Pillars, 1700 Structural Concrete, 2400 Brickwork, Blockwork & Stonework, 2800 Patching, 3000 Landscape, Ecology & Aboricultural, 3100 Traffic Control Equipment, 3700 Dayworks, V11 Vehicular Access, V30 Rights of Way, V37 Emergency Response.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 14 000 000.00 GBP / Hoogste offerte: 19 200 000.00 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lots and sub lots appointed contractors

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31220000
34922100
34923000
34928310
34928510
34928530
45111200
45111240
45112100
45112500
45221100
45223500
45232450
45232452
45232453
45233100
45233161
45233222
45233223
45233253
45233262
45233290
45233291
45233293
45233340
45261420
45262310
45262500
45262510
45262520
45262640
45310000
45340000
63712200
63712700
71420000
71540000
77211300
77300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF
Voornaamste plaats van uitvoering:

The county of Nottinghamshire.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contractors; ACL Highway Services, Acorn Environmental, Alliance Group, Blagg Plant, Britnell Tree Services, CF Construction, CP Berry, CB Services, Cemex UK, Commercial Surface Solutions, CR Civil Eng, Danaher & Walsh, DeAngelo Bros, Doncaster Council, E.ON Energy, East Mids Diamond Drilling, Fletch Electrical, Forest Farm Tree Services, Fox (Owmby), Georges Contractors, HC Doughty, HW Martin, Ian Trueman, Ilkeston Fencing, Integrated TM, Intelligent Drainage, Jack Kent Services, Jointline, Jordan Road Surfacing, MJ Goddard, Maplebeck Tree Care, MudRock Countryside, NT Killingley, N Cresswell, North Notts Landscapes, Parkin Contractors, Platinum Electrical, Premier Road Surfacing, RO Electrical, RP Hunt, Restek, Riggott and Co, Robert Marshall, Robinson Pavers, Ropetech Access, SPG Construction, SP Rose, Sacom, Sanmet, Streetwise Environmental, Thomas Bow, Traffic Management Services, Trust Utility Management, Trustseal, Traffic Safety Management, UK Diamond Drilling, Woodborough Pk.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: No specific EU funding but future projects may include some.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 229-476449
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN306769
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lots and sublots

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 61
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 57
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 61
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
As identified in the description block
Various
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKF
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 14 000 000.00 GBP / Hoogste offerte: 19 200 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Cornwall Council Legal Services
New County Hall, Treyew Road
Truro
TR1 3AY
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018