Diensten - 112317-2017

25/03/2017    S60

Nederland-Rotterdam: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2017/S 060-112317

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: STC-Group Scheepvaart en Transport
Nationaal identificatienummer: 111935673
Postadres: Lloydstraat 300
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3024 EA
Land: Nederland
Contactpersoon: Daphne van Bruggen
E-mail: nieuwbouw@stc-r.nl
Telefoon: +31 104486000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.stc-group.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ICT beheerdiensten en ICT netwerkcomponenten.

Referentienummer: 3794
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst wenst de inrichting van de ICT infrastructuur (systeemintegratie), ICT beheerdiensten, het leveren van ICT netwerkcomponenten, additionele toebehoren en hieraan gerelateerde dienstverlening voor de nieuwbouwlocatie inclusief het leveren van ICT beheerdiensten en ICT netwerkcomponenten voor de bestaande locaties in de markt te zetten. De STC-Group wenst met deze aanbesteding de kwalitatief beste partij te contracteren, tegen de best mogelijke voorwaarden en tegen zo laag mogelijke kosten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 750 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL335 Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang bestaat enerzijds uit de gewenste diensten en leveringen ten behoeve van de nieuwbouwlocatie. Vooralsnog wordt uitgegaan van ca. 1 700 poorten en ca. 800 VDI werkplekken. Anderzijds bestaat de omvang uit de jaarlijkse afname. Per jaar besteed de aanbestedende dienst ongeveer 400 000 EUR aan ICT beheerdiensten en ICT netwerkcomponenten. Het is de verwachting dat de komende vier (4) jaar dit bedrag ongeveer hetzelfde blijft. Aan dit bedrag kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen afnamegarantie gegeven.

De omvang van de aanbesteding is geraamd op basis van de bestaande situatie. In de looptijd van de raamovereenkomst kunnen zich ontwikkelingen voordoen als gevolg van bijvoorbeeld nieuwe inzichten, de introductie van nieuwe technologieën of wijzigingen in het takenpakket van STC-Group. Deze ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de afname van de bedoelde goederen en dienstverlening. Dit mag geen invloed hebben om de overeengekomen tarieven, kwaliteit en voorwaa...

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: K1 Projectplan nieuwbouw / Weging: 21
Kwaliteitscriterium - Naam: K2 Invulling onderhoud / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: K3 Telefonie / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: K4 Management- beheersysteem / Weging: 21
Kwaliteitscriterium - Naam: K5 Interview / Weging: 7
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De raamovereenkomst zal worden aangegaan voor een periode van twee (2) jaar, met de mogelijkheid tot zes (6) maal een optionele verlenging van één (1) jaar. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is medio april 2017.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 246-449686
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

ICT beheerdiensten en ICT netwerkcomponenten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/03/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Axians Communication Solutions BV
Nationaal identificatienummer: 32057918
Postadres: Rivium Boulevard 41
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2909 LK
Land: Nederland
E-mail: info.nl@Axians.com
Telefoon: +31 104477600
Fax: +31 104477660
Internetadres: http://www.Axians.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 750 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/03/2017