Werken - 112360-2018

14/03/2018    S51    - - Werken - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Antibes: Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet

2018/S 051-112360

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville d'Antibes Juan-les-Pins
Direction de la commande publique, Bâtiment « Orange bleu » 4ème étage, 11 boulevard Chancel, BP 2205
Antibes Cedex
06606
Frankrijk
Telefoon: +33 492905287
E-mail: commandepub-gestadm@ville-antibes.fr
NUTS-code: FRL03

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.e-marches06.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux de démolition de bâtiments

Referentienummer: 17DAB113
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45110000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation concerne les travaux de démolition, totale ou partielle dans les établissements communaux existants actuellement et dans ceux pouvant être acquis ou construits pendant la durée de l'accord-cadre ainsi que dans les bâtiments privés dans le cadre de procédure de périls.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 82 215.57 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45110000
45111000
45262522
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03
Voornaamste plaats van uitvoering:

Antibes 06600.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de démolition de bâtiments.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 207-427009
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Travaux de demolition de batiments

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Scoffier Frères Sarl
5990 route de Gilette — Quartier de l'Euzière
Gilette
06830
Frankrijk
NUTS-code: FRL03

Internetadres: http://www.ville-antibes.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 82 215.57 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 82 215.57 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Durée du marché: de sa date de notification au 31.12.2018. Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31.12.2020.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nice
33 boulevard Franck Pilatte, BP 4179
Nice
06359
Frankrijk
Telefoon: +33 492041313
Fax: +33 493557831
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Nice
33 boulevard Franck Pilatte, BP 4179
Nice
06359
Frankrijk
Telefoon: +33 492041313
Fax: +33 493557831
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018