Leveringen - 112464-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Belogradchik: Speciale machines voor de landbouw of bosbouw

2018/S 051-112464

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Belogradchik
000159458
ul. „Knyaz Boris I“ No. 6
Belogradchik
3900
Bulgarije
Contactpersoon: Angelina Georgieva
Telefoon: +359 877871644
E-mail: georgieva.angelina@belogradchik.bg
Fax: +359 93653017
NUTS-code: BG311

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://belogradchik.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://belogradchik.bg/?cat=49

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://belogradchik.bg/?cat=49
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на техника и оборудване по проект „Съвместни инициативи и решения за справяне с извънредни ситуации в трансграничния регион“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
16600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Обектът на настоящата процедура е „доставки на стоки“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет „Доставка на техника и оборудване по проект „Joint initiatives and solutions in addressing emergency situations in the cross border area“, проектен код 15.3.1.039, договор №7633/30.01.2017 г., по програма „Интеррег V А“ Румъния — България 2014—2020, приоритетна ос 3, безопасен регион, специфична цел 3.1 „Подобряване на управлението на риска в трансграничния регион“.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 506 350.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43250000
16700000
16000000
34132000
34134200
42415100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG311
Voornaamste plaats van uitvoering:

Община Белоградчик, гр. Белоградчик.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обектът на настоящата процедура е „доставки на стоки“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет „Доставка на техника и оборудване по проект „Joint initiatives and solutions in addressing emergency situations in the cross border area“, проектен код 15.3.1.039, договор №7633/30.01.2017 г., по програма „Интеррег V А“ Румъния — България 2014—2020, приоритетна ос 3, безопасен регион, специфична цел 3.1 „Подобряване на управлението на риска в трансграничния регион“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок на техниката и оборудването / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 506 350.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Обществената поръчка се финансира по Договор №7633/30.01.2017 г., по Програма „Интеррег V А” Румъния – България 2014-2020, Приоритетна ос 3 Безопасен регион, Специфична цел 3.1 Подобряване на управле
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Не се изисква.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът попълва поле 1а на раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП — справка за общия оборот и оборот в сферата на поръчката за последните три приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.), или в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът трябва да има минимален общ оборот в размер на 1 200 000 BGN (един милион и двеста хиляди лева), включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 700 000 BGN (седемстотин хиляди лева) за последните три приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. За участник — чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева.

„Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ е сума равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности — доставка на специализирани машини и оборудване.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът попълва поле 1а) от раздел В: „Технически и професионални способности“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с приложени доказателства за извършената услуга.

1. Участникът трябва да има минимален общ оборот в размер на 1 200 000 BGN (един милион и двеста хиляди лева), включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 700 000 BGN (седемстотин хиляди лева) за последните три приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. За участник — чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева.

„Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ е сума равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности — доставка на специализирани машини и оборудване.

2. При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът попълва поле 12 от раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качество и стандарти за екологично управление“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП като се прави точно позоваване на документите в това число — номер, дата и обхват (и се посочват публични регистри, когато е приложимо), в които се съдържа информацията. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 11 от ЗОП — сертификати, издадени от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата определена като крайна дата за подаване на оферти, поне 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

2. Участникът следва да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2015 и ISO 14001:201 или еквивалент в област, относима към предмета на поръчката.

Под „област относима към предмета на поръчката“ следва да се разбира доставка на специализирани машини, техника и оборудване.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Частник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено, като всеки участник трябва да отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя в документацията за участие в процедурата, както и на изискванията на ЗОП и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнало преди или по време на процедурата. При наличие на основание за отстраняване от процедурата съответният участник има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. чл. 56, ал. 1 от З. (Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/04/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/04/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Заседателната зала на Община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ № 6.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, в размер 2 % (две на сто) от стойността на договора без ДДС.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с възложителя. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 30 календарни дни след крайния срок на договора.

Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Когато гаранцията се представя под формата на парична сума, същата се превежда по следната сметка:

Банка: Интернешънъл Асет Банк;

IBAN: BG 36 IABG 74963300270100;

BIC: IABGBGSF.

При представяне на гаранцията изрично се посочва конкретният обект, за който се внася/представя гаранцията за изпълнение, за който се представя гаранцията.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалба може да се подава в сроковете съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018