Leveringen - 112485-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Ludwigshafen: Brandweerwagens

2018/S 051-112485

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Ludwigshafen, Bereich Feuerwehr
Kaiserwörthdamm 1
Ludwigshafen
67065
Duitsland
Telefoon: +49 621-5046240
E-mail: stefan.kraft@ludwigshafen.de
Fax: +49 621-5046117
NUTS-code: DEB34

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ludwigshafen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://vergabe.vmstart.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1620a0b80a0-291ce5f585fb898c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Stadt Ludwigshafen, Bereich Bauverwaltung - Submissionsstelle
Jaegerstraße 1
Ludwigshafen
67059
Duitsland
Telefoon: +49 6215043100/2197
E-mail: submission@ludwigshafen.de
Fax: +49 6215043778
NUTS-code: DEB34

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.auftragsboerse.de

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Stadt Ludwigshafen, Bereich Bauverwaltung, Submissionsstelle
Jaegerstrasse 1
Ludwigshafen
67059
Duitsland
Telefoon: +49 6215043100/2197
E-mail: submission@ludwigshafen.de
Fax: +49 6215043778
NUTS-code: DEB34

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.auftragsboerse.de

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung Einsatzfahrzeug für Feuerwehr der Stadt Lu.-

Referentienummer: 2018 / 102
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144213
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges nach DIN 14530-11:2004-11 als Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20 mit Teilbeladung nach DIN 14530-Teil 27:2011-11 für die Feuerwehr der Stadt Ludwigshafen am Rhein.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrzeug mit Aufbau

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB34
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Einsatzfahrzeug nach DIN 14530-11:2004-11 als Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 06/07/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beladung

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB34
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beladung nach DIN 14530- Teil 27:2011-11.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 06/07/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 08/06/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Entfällt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.
Mainz
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Stadt Ludwigshafen, Bereich Bauverwaltung
Rathausplatz 20
Ludwigshafen
67059
Duitsland
Telefoon: +49 621-5042060
E-mail: submission@ludwigshafen.de
Fax: +49 621-5043778
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018