Leveringen - 112589-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Pamplona: Farmaceutische producten

2018/S 051-112589

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
Q3150004D
Avenida del Ejército, 2
Pamplona
31002
Spanje
Contactpersoon: Ana Azparren Andía; Isabel García Romero; Gemma Francia Franco
Telefoon: +34 848423431
E-mail: licitaciones.farmacia@navarra.es
Fax: +34 848429010
NUTS-code: ES22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Negociado de Atención al Ciudadano del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
Avenida del Ejército, 2
Pamplona
31002
Spanje
Contactpersoon: Negociado de Atención al Ciudadano del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
Telefoon: +34 848428808
E-mail: atencionalciudadano.sgtsalud@navarra.es
NUTS-code: ES22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo marco de suministro de somatropina (DOE), incluidos los dispositivos —inyectores/agujas— necesarios para su administración, con destino a los centros hospitalarios del SNS-O

Referentienummer: APRO-FARM F9/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acuerdo marco de suministro de somatropina (DOE), incluidos los dispositivos —inyectores/agujas— necesarios para su administración, con destino a los centros hospitalarios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 274 800.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Somatropina (DOE) inyectable indicada en las alteraciones del gen SHOX confirmadas mediante ADN

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro y distribución a los centros dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de:

— Somatropina (DOE) inyectable indicada en las alteraciones del gen SHOX confirmadas mediante ADN (22 356 unidades anuales estimadas).

— Somatropina (DOE) inyectable indicada en Síndrome de Prader-Willi (38 450 unidades anuales estimadas).

— Somatropina (DOE) inyectable (24 690 unidades anuales estimadas).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 117 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 365
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Según figura en el apartado E del Cuadro de Características de los pliegos, el número de prórrogas será un máximo de 3, hasta completar un plazo máximo de 4 años desde el día siguiente natural a la formalización del acuerdo marco. Se realizará siempre que haya mutuo acuerdo entre las partes.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Somatropina (DOE) inyectable indicada en Síndrome de Prader-Willi

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro y distribución a los centros dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de:

— Somatropina (DOE) inyectable indicada en las alteraciones del gen SHOX confirmadas mediante ADN (22 356 unidades anuales estimadas).

— Somatropina (DOE) inyectable indicada en Síndrome de Prader-Willi (38 450 unidades anuales estimadas).

— Somatropina (DOE) inyectable (24 690 unidades anuales estimadas).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 922 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 365
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Según figura en el apartado E del Cuadro de características de los Pliegos, el número de prórrogas será un máximo de 3, hasta completar un plazo máximo de 4 años desde el día siguiente natural a la formalización del acuerdo marco. Se realizará siempre que haya mutuo acuerdo entre las partes.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Somatropina (DOE) inyectable

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro y distribución a los centros dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de:

— Somatropina (DOE) inyectable indicada en las alteraciones del gen SHOX confirmadas mediante ADN (22 356 unidades anuales estimadas).

— Somatropina (DOE) inyectable indicada en Síndrome de Prader-Willi (38 450 unidades anuales estimadas).

— Somatropina (DOE) inyectable (24 690 unidades anuales estimadas).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 234 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 365
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Según figura en el apartado E del Cuadro de características de los Pliegos, el número de prórrogas será un máximo de 3, hasta completar un plazo máximo de 4 años desde el día siguiente natural a la formalización del acuerdo marco. Se realizará siempre que haya mutuo acuerdo entre las partes.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/04/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

El lugar y la fecha del acto público de la apertura de las plicas correspondientes a la oferta económica se publicará con al menos 72 horas de antelación en el Portal de Contratación de Navarra.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, además del Cuadro de características que van a regir el acuerdo marco de suministro de somatropina (DOE), incluidos los dispositivos –inyectores /agujas– necesarios para su administración, con destino a los centros hospitalarios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, ha sido aprobado por Resolución 208/2018, de 8 de marzo, del director gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Dichos Pliegos han sido publicados en el anuncio de licitación efectuado en el Portal de Contratación de Navarra.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consejero de Salud del Gobierno de Navarra
Avenida del Ejército, 2
Pamplona
31002
Spanje
Telefoon: +34 848423560
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1 mes a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Servicio de Régimen Jurídico del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
Avenida del Ejército, 2
Pamplona
31002
Spanje
Telefoon: +34 848428855
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018