Leveringen - 112601-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Diverse voedingsmiddelen

2018/S 051-112601

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
AK09278
Nagyvárad tér 1.
Budapest
1097
Hongarije
Contactpersoon: Közbeszerzési Iroda - Imre Mária
Telefoon: +36 12196167
E-mail: szfki@dpckorhaz.hu
Fax: +36 12196198
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dpckorhaz.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.dpckorhaz.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: http://www.dpckorhaz.hu/informaciok/palyazatok/kozbeszerzesi-eljarasok
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kórház
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Különféle élelmiszerek beszerzése

Referentienummer: SZI-180
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15800000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele / Különféle élelmiszerek beszerzése az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tőkehús

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 21 805 kg tőkehús szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:

1. Marha lábszár: 5 kg

2. Sertés lapocka: 1400 kg

3. Sertés comb: 8400 kg

4. Sertés karaj csont nélkül: 12 000 kg

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Húskészítmények

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 9 010 kg és 8 800 csomag húskészítmény szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:

1. Párizsi: 2600 kg

2. Sonka: 2300 kg

3. Kolozsvári szalonna: 100 kg

4. Mellsonka: 1900 kg

5. Füstölt virsli: 8800 csomag

6. Füstölt szalonna: 250 kg

7. Olasz felvágott: 400 kg

8. Zala felvágott: 1100 kg

9. Lecsókolbász: 220 kg

10. Szalámi: 140 kg

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.

A húskészítményeknek meg kell felelnie valamennyi idevonatkozó és érvényben lévő törvénynek, jogszabálynak és előírásnak, különösen a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2008. évi XLVI. törvényben és a Magyar Élelmiszerkönyvben foglaltaknak. Az I. osztályú minőség a fentiekben előírt valamennyi idevonatkozó jogszabályban, előírásban, irányelvekben foglalt követelményeknek való megfelelést jelenti.

A megajánlott termékek szavatossága a szállítás napjához képest legalább 14 napot vagy azt meghaladó idejű kell, hogy legyen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Csomagolt húskészítmények

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 165 200 db csomagolt húskészítmény szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:

1. Párizsi: 24 000 db

2. Párizsi: 12 000 db

3. Sonka: 45 000 db

4. Zala felvágott: 20 000 db

5. Zala felvágott: 11500 db

6. Sajtos párizsi: 17 500 db

7. Sonka: 17 000 db

8. főtt füstölt tarja: 2100 db

9. szalámi: 2100 db

10. Olasz felvágott: 14 000 db

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.

A csomagolt húskészítményeknek meg kell felelnie valamennyi idevonatkozó és érvényben lévő törvénynek, jogszabálynak és előírásnak, különösen a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2008. évi XLVI. törvényben és a Magyar Élelmiszerkönyvben foglaltaknak. Az I. osztályú minőség a fentiekben előírt valamennyi idevonatkozó jogszabályban, előírásban, irányelvekben foglalt követelményeknek való megfelelést jelenti.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Baromfi (mirelit)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 23 270 kg baromfi (mirelit) szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:

1. Csirke felsőcomb: 9000 kg

2. csirke felsőcomb filé: 4400 kg

3. Csirkemell filé: 4100 kg

4. Csirkemáj: 500 kg

5. Pulykamell filé: 720 kg

6. Pulykacomb filé: 950 kg

7. Pulykacomb filé: 3600 kg

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.

A baromfinak (mirelit) meg kell felelnie valamennyi idevonatkozó és érvényben lévő törvénynek, jogszabálynak és előírásnak, különösen a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2008. évi XLVI. törvényben és a Magyar Élelmiszerkönyvben foglaltaknak. Az I. osztályú minőség a fentiekben előírt valamennyi idevonatkozó jogszabályban, előírásban, irányelvekben foglalt követelményeknek való megfelelést jelenti.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tej, tejtermékek, margarinok

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15500000
15540000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Rehabilitációs Centrum (1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.), Élelmezés.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 5 760 kg, 12 000 kördoboz, 31 500 csomag, 169 045 liter, 890 780 db tej, tejtermék, margarin szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:

1. Tej: 155 000 liter

2. Tej: 3500 liter

3. Tejföl: 2700 kg

4. Tejföl: 3800 db

5. Natúr joghurt: 61 000 db

6. Tehéntúró: 60 kg

7. Kőrözött: 29 100 db

8. Sajt: 3000 kg

9. Vajkrém: 600 db

10. Sajtkrém: 15 000 db

11. Sajtkrém: 60 000 db

12. Háromszög sajt: 12 000 kördoboz

13. Kefir: 59 000 db

14. Gyümölcsös joghurt: 16 000 db

15. Diabetikus gyümölcsjoghurt: 17 000 db

16. Túró rudi: 20 000 db

17. Sajt lapka: 31 500 csomag

18. Tej: 920 db

19. Kakaós tej: 240 db

20. Tej: 9800 liter

21. Diabetikus túró rudi: 7000 db

22. Főzőtejszín: 720 liter

23. Szendvicstúró: 23 000 db

24. Szendvicstúró: 2070 db

25. Szendvicstúró: 17 000 db

26. Vaníliás krémtúró: 5800 db

27. tejbenrizs: 5800 db

28. kefíres túró: 11 500 db

29. Margarin: 450 000 db

30. Margarin: 1380 db

31. Margarin: 400 db

32. Margarin: 220 db

33. Növényi habalap: 25 liter

34. Margarin: 11 500 db

35. Minivaj: 72 450 db

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zöldség, gyümölcs, savanyúság

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 61 154 kg, 19 200 db zöldség, gyümölcs, savanyújság szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:

1. Fejes káposzta: 3000 kg

2. Kelkáposzta: 1800 kg

3. Sárgarépa: 12 kg

4. Petrezselyem gyökér: 12 kg

5. Zeller: 250 kg

6. Dióbél: 120 kg

7. Cukkíni: 360 kg

8. Citrom: 400 kg

9. Gomba: 2600 kg

10. Alma: 24 000 kg

11. Banán: 2400 kg

12. Lencse: 600 kg

13. Csemege uborka: 2000 kg

14. Savanyú káposzta: 100 kg

15. Sárgaborsó: 950 kg

16. Narancs: 1800 kg

17. Retek: 3200 db

18. Újhagyma: 16000 db

19. Paradicsom: 12000 kg

20. Kígyóuborka: 3600 kg

21. burgonya: 350 kg

22. Zöldpaprika: 4800 kg

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.

A zöldségnek, gyümölcsnek, savanyúságnak meg kell felelnie valamennyi idevonatkozó és érvényben lévő törvénynek, jogszabálynak és előírásnak, különösen a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2008. évi XLVI. törvényben és a Magyar Élelmiszerkönyvben foglaltaknak.. Az I osztályú minőség a fentiekben előírt valamennyi idevonatkozó jogszabályban, előírásban, irányelvekben foglalt követelményeknek való megfelelést jelenti.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tésztafélék

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15850000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 6 030 kg tésztaféle szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:

1. Levestészta kiskocka: 330 kg

2. Levestészta kiskagyló: 660 kg

3. Levestészta cérnácska: 660 kg

4. Levestészta kiscsillag: 660 kg

5. Levestészta tésztarizs: 300 kg

6. Kézi tarhonya: 300 kg

7. Gépi tarhonya: 240 kg

8. Széles metélt: 360 kg

9. Szarvacska: 300 kg

10. Spagetti: 1000 kg

11. Orsó: 360 kg

12. Olasz csavart: 300 kg

13. Penne: 360 kg

14. Fodros nagykocka: 200 kg

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.

A megajánlott termékek szavatossága a szállítás napjához képest legalább 90 napot vagy azt meghaladó idejű kell, hogy legyen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Májkonzervek, halkonzervek

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131000
15897200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 34 700 db, 5 660 kg májkonzerv, halkonzerv szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:

1. Baromfikrém: 20 000 db

2. Májkrém: 800 kg

3. Májkrém: 1200 kg

4. Májpástétom: 1000 kg

5. Halpástétom: 360 kg

6. Halpástétom: 2300 kg

7. Zöldségpástétom: 1200 db

8. Szardínia: 13500 db

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Konzervek, befőttek, lekvárok

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15897200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 7 470 kg, 80 liter, 122 140 db konzerv, befőtt, lekvár szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:

1. Mini méz: 24 000 db

2. Mézpótló: 3500 db

3. Mini jam: 30 000 db

4. Mini jam: 10 000 db

5. Ketchup: 200 kg

6. Lecsó: 2400 kg

7. Lecsó: 600 kg

8. Sűrített paradicsom: 1100 kg

9. Sűrített paradicsom: 900 kg

10. Mustár: 70 kg

11. Almabefőtt: 300 kg

12. Almabefőtt: 250 kg

13. Meggybefőtt: 250 kg

14. Őszibarack befőtt: 120 kg

15. Méz: 24 kg

16. Sárgabarack lekvár: 96 kg

17. Mini mogyorókrém: 2400 db

18. Meggybefőtt: 120 kg

19. Cseresznye befőtt: 120 kg

20. Diabetikus jam: 60 kg

21. ananász befőtt: 60 kg

22. mini majonéz: 240 db

23. mini mustár: 2800 db

24. málnaszörp: 80 liter

25. Gyümölcspép: 3200 db

26. Meggybefőtt: 800 kg

27. Gyümölcspép: 46 000 db

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.

1/1 kiszerelés fogalma:

Egy egység kb 300-1000 köbcentiméter űrtartalmú befőttes üveg, fém tartály, vagy doboz.

5/1 kiszerelés fogalma:

Egy egység kb. 4000-5000 köbcentiméter űrtartalmú befőttes üveg, fém tartály, vagy doboz.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fűszerek, szárazáru, édesség

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15870000
15893000
15610000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 42 759 kg, 30 620 db, 4 600 liter, 84 200 csomag fűszer, szárazáru, édesség szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:

1. Babérlevél: 24 kg

2. Bors őrölt: 50 kg

3. Fűszerpaprika: 240 kg

4. Gyömbér őrölt: 7 kg

5. Kömény őrölt: 30 kg

6. Majoránna: 60 kg

7. Oreganó morzsolt: 5 kg

8. Grill fűszerkeverék: 300 kg

9. szegfűszeg: 3 kg

10. Ételízesítő: 700 kg

11. Háztartási keksz: 4600 csomag

12. Keksz: 280 kg

13. Vaníliás cukor: 11 kg

14. Kakaópor: 55 kg

15. Pudingpor: 110 kg

16. Kristálycukor: 4200 kg

17. Porcukor: 220 kg

18. Búzadara: 2400 kg

19. Liszt: 12500 kg

20. Rizs: 7400 kg

21. Rizs: 2200 kg

22. Tyúkhús leves fűszerkeverék: 300 kg

23. Zsemlemorzsa: 1300 kg

24. Jódozott konyhasó: 3600 kg

25. Puffasztott rizs: 2200 csomag

26. Ecet: 130 liter

27. Karfiolkrémleves fűszerkeverék: 110 kg

28. Zellerkrémleves fűszerkeverék: 110 kg

29. Brokkoli krémleves: 260 kg

30. Sajtmártás: 200 kg

31. Kapormártás: 180 kg

32. Burgonyapürepehely: 4000 kg

33. Műzli szelet: 22000 db

34. Kukoricaliszt: 60 kg

35. Diabetikus keksz: 35 kg

36. Babapiskóta: 210 kg

37. Abonett: 400 csomag

38. Mokka cukor: 15 kg

39. Étkezési keményítő: 7 kg

40. Olajos magkeverék: 42 000 csomag

41. Teljes kiőrlésű keksz: 3600 db

42. Teljes kiőrlésű tönköly keksz: 3600 db

43. Rizsszelet: 1200 db

44. Májgaluska levesbetét: 240 kg

45. Húsgaluska levesbetét: 350 kg

46. Citromlé: 70 liter

47. Teafű: 4 kg

48. Fahéj: 8 kg

49. Füstölthús alapíz: 20 kg

50. Filteres tea: 220 db

51. Daragaluska levesbetét: 300 kg

52. Levesgyöngy: 200 kg

53. Gombás tésztaszósz: 120 kg

54. diabetikus műzli szelet: 90 kg

55. szalonnás hagymás fűszerkeverék: 120 kg

56. pörkölt kávé őrölt: 10 kg

57. szerecsendió őrölt: 1 kg

58. tárkony morzsolt: 4 kg

59. póréhagyma krémleves: 100 kg

60. étolaj: 2200 liter

61. étolaj: 2200 liter

62. mazsola: 10 kg

63. Teljes kiőrlésű gabona keksz: 35 000 csomag

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mélyhűtött zöldségek, tésztaételek, péksütemények

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15331170
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 81 870 kg, 4 300 db mélyhűtött zöldség, tésztaétel, péksütemény szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:

1. Húsleves zöldség hasáb: 11 500 kg

2. Húsleves zöldség kocka: 10 000 kg

3. Brokkoli rózsa: 2000 kg

4. Brokkoli rózsa: 1200 kg

5. Karalábé kocka: 2000 kg

6. Karfiol rózsa: 1400 kg

7. Karfiol rózsa: 800 kg

8. Kelbimbó: 120 kg

9. Gyalult tök kaporral: 6600 kg

10. Zöldbab: 6000 kg

11. Zöldbab: 1200 kg

12. Zöldborsó: 11 000 kg

13. Sárgarépa kocka: 5200 kg

14. Sárgarépa korong: 5000 kg

15. Zeller kocka: 3200 kg

16. Parajkrém: 5200 kg

17. Kukorica morzsolt: 3000 kg

18. Vadas mártás: 320 kg

19. Sajtkrémmel töltött palacsinta: 3000 db

20. Burgonya krokett: 120 kg

21. Kapor: 40 kg

22. Vegyes főzelék: 2000 kg

23. Petrezselyem zöld: 750 kg

24. Sóska: 240 kg

25. Zöldségkeverék: 2400 kg

26. sajtos pogácsa: 100 kg

27. fejtett bab: 120 kg

28. gyökér kocka: 120 kg

29. bébirépa: 240 kg

30. Zöldségburger: 1300 db

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.

A mélyhűtött zöldségeknek, palacsintáknak meg kell felelnie valamennyi idevonatkozó és érvényben lévő törvénynek, jogszabálynak és előírásnak, különösen a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2008. évi XLVI. törvényben és a Magyar Élelmiszerkönyvben foglaltaknak. Az I. osztályú minőség a fentiekben előírt valamennyi idevonatkozó jogszabályban, előírásban, irányelvekben foglalt követelményeknek való megfelelést jelenti.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mélyhűtött húskészítmény

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15896000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 6 400 kg mélyhűtött húskészítmény szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:

1. Panírozott sajttal töltött pulykamell szelet: 2000 kg

2. Panírozott baromfi párizsi: 1200 kg

3. Panírozott halszelet: 1200 kg

4. Panírozott halszelet: 2000 kg

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kenyér, péktermék

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15810000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Rehabilitációs Centrum (1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.), Élelmezés.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 36 500 kg, 1 034 500 db kenyér, péktermék szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:

1. Kenyér: 36 500 kg

2. Vizes zsömle: 720 000 db

3. Teljes kiőrlésű zsemle: 305 000 db

4. Tartós kenyér: 1500 db

5. Tartós kenyér: 8000 db

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tojás

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03142500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 60 000 db tojás szállítása.

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.

A megajánlott termék szavatossága az áru átvételét követően legalább 14 napot vagy azt meghaladó idejű kell, hogy legyen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tisztított zöldségek

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 28 850 db tisztított zöldség szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:

1. Tisztított burgonya egészben: 6000 kg

2. Tisztított burgonya hasábolva: 14 000 kg

3. Tisztított burgonya kiskocka: 3000 kg

4. Tisztított fokhagyma: 350 kg

5. Tisztított vöröshagyma: 5500 kg

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.

A megajánlott termékek szavatossága a szállítás napjához képest legalább 48 órát vagy azt meghaladó idejű kell, hogy legyen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bébiétel

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15884000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 22 700 db bébiétel szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:

1. Almaszósz csirkehússal: 1200 db

2. Zsenge sárgarépafőzelék csirkehússal: 1800 db

3. Almaszósz banánnal csirkehússal: 1500 db

4. Vegyes zöldfőzelék csirkehússal: 1200 db

5. Sütőtökpüre csirkehússal: 1500 db

6. Sütőtökpüre marhahússal: 1500 db

7. Zsenge zöldborsófőzelék csirkehússal: 1500 db

8. Spenót pulykamellel: 1500 db

9. Szilva-alma bébidesszert: 1000 db

10. Zöldbabpüre csirkehússal: 1000 db

11. Sütőtök alma bébidesszert: 1000 db

12. Zöldséges rizottó csirkemellel: 1000 db

13. Körte őszibarack pulykahússal: 1000 db

14. Alma sárgabarack sütőtök bébidesszert: 600 db

15. Sütőtök körtével almával bébidesszert: 600 db

16. Trópusi gyümölcs bébidesszert: 600 db

17. Alma őszibarack bébidesszert: 600 db

18. Őszibarack alma banán bébidesszert: 600 db

19. Paradicsomos burgonya, zöldségpüré: 600 db

20. Vegyes zöldfőzelék zöldségpüre: 600 db

21. Zsenge zöldborsófőzelék: 600 db

22. Alma burgonyával bébidesszert: 600 db

23. Zsenge sárgarépafőzelék zöldségpüre: 600 db

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Instant termékek

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15860000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 74 200 csomag instant termék szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:

1. Instant tejeskávé por: 1 200 csomag

2. instant kakaó por: 1 000 csomag

3. Instant tea por: 20 000 csomag

4. Instant tea por: 14 000 csomag

5. Instant tea por: 10 000 csomag

6. Instant tea por: 10 000 csomag

7. Instant tea por: 18 000 csomag

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Italok

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15981000
15982000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 158 700 db ital szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:

1. Gyümölcslé: 70 000 db

2. Gyümölcslé: 70 000 db

3. Gyümölcslé: 14 000 db

4. Ásványvíz: 650 db

5. Ásványvíz: 3 700 db

6. Ásványvíz: 250 db

7. Ásványvíz: 100 db

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (vagy személyt), aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az előírt kizáró okok valamennyi rész vonatkozásában irányadó. Több részre történő ajánlattétel esetén ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását elegendő egyszer igazolnia, nem kell részenként benyújtani.

Az igazolás módja:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek külön-külön) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum ajánlatba történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fenn nem állását a rendelet 4. § (1), (3) és (4), 6. § (1)-(2), valamint 7. § előírásai szerint, továbbá a 8-16. § szerint.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére megfelelően irányadó az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016. január 5.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani ajánlatában a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti arra vonatkozó nyilatkozatát kell benyújtani, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, valamint abban az esetben is be kell nyújtani, amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. § szerint, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében a 10. § szerint kell igazolni, valamint a 12. § alapján is igazolható.

Az Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolás(oka)t, amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Korm. rendelet előírja - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások és adatbázisok valóságtartalmának ellenőrzése érdekében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetében foglaltaknak megfelelően jogosult eljárni.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség előzetes igazolására az ajánlatban be kell nyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (ESPD). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. rész α pontjának kitöltésével az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, nem kéri a formanyomtatvány IV. rész A-D pontjában szereplő részletes információk megadását. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: első körben az ESPD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti bírálat körében kerül sor. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Az előírt alkalmassági követelmények valamennyi rész vonatkozásában irányadók.

M1. Az ajánlati felhívás feladásától [lásd VI.5) pont] visszaszámított 3 éven belül a részajánlat (több részre történő ajánlattétel esetén: részajánlatok) tárgyára vonatkozó élelmiszerek szállítása tárgyában teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetése, a teljesített szállítások referencianyilatkozattal vagy referenciaigazolással történő alátámasztása. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont].

Igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja, (2) bekezdése vagy a 24. § (1) bekezdése szerint.

A nyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap formátumban), a szerződést kötő másik fél neve, címe, a szállítás tárgya, a szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A legjelentősebb teljesítéseket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni.

M2. Az „Élelmiszertáblában” a gyártó- és terméknévvel egyértelműen megajánlott termék megfelelőségének alátámasztására az ajánlatban be kell csatolni a megajánlott termék - kivéve a 6. számú részben (zöldség, gyümölcs, savanyúság), és a 14. számú részben (tojás) meghatározott termékeket - leírását és/vagy adatlapját.

A termék leírásnak és/vagy adatlapnak tartalmaznia kell a gyártó/előállító megnevezésén, a termék megnevezésén túl valamennyi olyan adatot, amelyből a termék az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumban „Élelmiszertábla” megnevezéssel átadott dokumentumában meghatározott követelményeknek való megfelelősége megállapítható, és a termék azonosításához szükséges. Minden egyes termékleíráson és/vagy adatlapon fel kell tüntetni, hogy az hányas számú rész melyik tételére vonatkozik.

[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pont].

A Kbt. 65. §. (7) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt. 65. §. (7), (9) és (11) bekezdése előírásait be kell tartani, a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat, dokumentumokat az ajánlatban be kell nyújtani.

Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) részéről [több szervezet vagy személy igénybevétele esetén ezek mindegyike részéről külön-külön] a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot kitöltött és aláírt formában.

Eventuele minimumeisen:

M1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 3 éven belül a részajánlat (több részre történő ajánlattétel esetén: részajánlatok) tárgyára vonatkozó élelmiszerek szállítása tárgyában teljesített referenciával / referenciákkal, amely referencia / referenciák összmennyiségi értéke eléri vagy meghaladja részenként az alábbi mennyiségi értékeket:

— 1. rész: 15 000 kg tőkehús,

— 2. rész: 6 000 kg vagy 6 000 csomag húskészítmény,

— 3. rész: 100 000 db csomagolt húskészítmény,

— 4. rész: 16 000 kg baromfi,

— 5. rész: 4 000 kg vagy 8 000 kördoboz vagy 22 000 csomag vagy 118 000 liter vagy 600 000 db tej és/vagy tejtermék,

— 6. rész: 42 000 kg vagy 13 000 db zöldség és/vagy gyümölcs és/vagy savanyúság,

— 7. rész: 4 000 kg tésztafélék,

— 8. rész: 24 000 db vagy 3 000 kg konzerv,

— 9. rész: 5 000 kg vagy 50 liter vagy 80 000 db konzerv és/vagy befőtt és/vagy lekvár,

— 10. rész: 29 000 kg vagy 21 000 db vagy 3 000 liter vagy 58 000 csomag fűszer és/vagy szárazáru és/vagy édesség,

— 11. rész: 57 000 kg vagy 3 000 db mélyhűtött zöldségek és/vagy tésztaételek és/vagy péksütemények,

— 12. rész: 4 000 kg mélyhűtött húskészítmény,

— 13. rész: 25 000 kg vagy 700 000 db kenyér és/vagy péktermék,

— 14. rész: 42 000 db tojás,

— 15. rész: 20 000 kg tisztított zöldségek,

— 16. rész: 15 000 db bébiétel,

— 17. rész: 50 000 csomag instant termékek,

— 18. rész: 100 000 db ital.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a három év teljesítéseinek igazolásaként benyújtott referencia/referenciák tekintetében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

M2. Alkalmas az ajánlattevő, ha a megajánlott termék/termékek megfelel/megfelelnek az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumban „Élelmiszertábla” megnevezéssel átadott dokumentumában meghatározott műszaki követelményeknek.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65. § (6) bekezdésében előírtak figyelembevételével bírálja.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. [Kbt. 65. § (7) bekezdés].

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Ajánlattevő pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést [Ptk. 6:186. § (1) bekezdés].

Késedelmi kötbér: mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt 1 óra után a le nem szállított áru szerződéses nettó árának 2 %-a. Felső határa alkalmanként 15 órai kötbér-mérték lehet.

Hibás teljesítési kötbér: mértéke az aktuálisan le nem szállított termék nettó szerződéses árának 30 %-a. Felső határa az aktuálisan le nem szállított termék nettó szerződéses árának 60 %-a.

Meghiúsulási kötbér: mértéke az összes mennyiségből még nem teljesített élelmiszerek éves nettó összértékének 10 %-a.

Szavatosság a lejárat időtartamán belül.

Amennyiben ajánlattevőként szerződő fél a szerződés időtartama alatt legalább 1 alkalommal eléri a kötbérmaximum mértékét, ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/04/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/04/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.), Igazgatási épület, földszint, Közbeszerzési Iroda.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A bontási eljáráson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. További rendelkezéseket a bontási eljárásról a Kbt. 68. § (1), (2), (4) és (6) bekezdése tartalmaz.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.) A közbeszerzési dokumentum a felhívás I.3. pontjában megadott elérhetőségen hozzáférhető, amelyet ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie (át kell vennie). A gazdasági szereplőnek a közbeszerzési eljárás tárgyának, a gazdasági szereplő nevének, címének, fax számának és e-mail címének megadásával kell a dokumentáció letöltéséhez szükséges jelszót megkérnie az ajánlatkérő +36/1 219 6198 fax számára vagy az szfki@dpckorhaz.hu e-mail címére történő megküldésével. A közbeszerzési dokumentum elérésére (átvételére) az ajánlattételi határidő lejártáig van lehetőség. A dokumentáció másra át nem ruházható és nem tehető közzé.

2.) Fiz. felt.: a Ptk. 6:130. §. (1)-(2), 6:155. § (1), a Kbt. 135. §. (1), (5) és (6) bek., 2017. évi CL. tv. szerint. Az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar Forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem fizet.

3.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §. szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, a gazdasági szereplővel kapcsolatos valamennyi előírt dokumentumot a hiánypótlásban be kell nyújtani.

4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. §. (5) bek. szerinti felolvasólapot, valamint az ajánlatnak megfelelő „Élelmiszertáblát”, az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (4) bek., valamint a 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani. A Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot nemleges esetben is be kell nyújtani.

5.) Az ajánlattétel és a szerződés teljesítése során be kell tartani a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseit.

6.) A megajánlott terméknek a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak meg kell felelnie.

7.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ban szereplő iratokat vagy, ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban a nemleges nyilatkozatot az ajánlatban be kell nyújtani.

8.) A IV.2.6) pontban 2 hóban megadott időtartam 60 nap időtartamot jelent.

1.) A közös ajánlattételre a Kbt. 35. §., valamint a közbeszerzési dokumentum előírásait kell alkalmazni.

9.) Az ajánlatokat a Kbt. 68. §. (2) bek. előírtak szerint kell benyújtani az I.1 pontban meghatározott címre a közbeszerzési dokumentumban előírtak szerint.

10.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36. § (1) és (2) bek. foglaltakra, valamint az üzleti titok elhelyezésére vonatkozóan a Kbt. 44. § (1) bek. foglaltakra.

11.) Az ajánlattétel nyelve a magyar.

12.) A meghatározott valamennyi időpont közép-európai (helyi) idő szerint értendő.

13.) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek. alapján az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolását szigorúbban állapította meg a III.1.3) M1., M2 pontja vonatkozásában.

14.) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése tekintetében él a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. szerinti lehetőséggel.

15.) Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi esetet.

16.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzon/hozzanak létre a szerződés teljesítése érdekében.

17.) FAKSZ: Szedlacsek Gyula (00445)

18.) Irányadó jog: a hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt. vonatkozó előírásai, valamint végrehajtási rendeletei.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/03/2018