Leveringen - 112610-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's

2018/S 051-112610

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
44855206
Sklabinská 20
Bratislava-Rača
831 06
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Ľubomír Války
Telefoon: +421 911748271
E-mail: obstaravanie@aomvsr.sk
Fax: +421 961057074
NUTS-code: SK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aomvsr.sk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.uvo.gov.sk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: §7 ods. 1, písm. d)
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Opravy osobných, nákladných a špeciálnych automobilov.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Originálne náhradné diely na vozidlá Peugeot a Opel

Referentienummer: AOMVAS-2-12/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34330000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nákup originálnych náhradných dielov a vykonávanie diagnostiky riadiacej jednotky a kódovanie imobilizéra kľúča, záručný a pozáručný servis vozidiel továrenských značiek Peugeot a Opel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK
Voornaamste plaats van uitvoering:

a) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s., prevádzky:

— Bratislava,

— Nitra,

— Žilina,

— Banská Bystrica,

— Košice,

— Prešov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Náhradné diely pre zabezpečenie opráv - predpokladané počty vozidiel 550-600 ks.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 45 0000 EUR, (slovom štyridsaťpäťtisíc Eur)).

Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky.

1. poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo

2. zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

Bližšie informácie o zložení zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 zákona o verejnom obstarávaní

1.1. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

1.1.1. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa §32 ods. 2, resp. ods. 4, 5 predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

1.1.2. Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov podľa predpisov účinných do 17.4.2016 splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods.1 písm. a) v prípade, ak vo svojej organizačnej štruktúre má člena/členov dozorného orgánu a/alebo prokuristu/prokuristov preukáže nasledovne:

1.1.2.1. podľa §32 ods.2 písm. a) predložením výpisu z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, alebo

1.1.2.2. podľa §152 zákona o verejnom obstarávaní (po vykonaní zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov a doplnení tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 156 zákona o verejnom obstarávaní).

1.1.3. Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov podľa predpisov účinných do 17.4.2016 splnenie podmienok účasti podľa § 32 písm. b) a písm. c) preukáže nasledovne:

1.1.3.1. podľa §32 ods.2 písm. b) a písm. c) predložením potvrdenia zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace a potvrdenia miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace, alebo

1.1.3.2. podľa §152 zákona o verejnom obstarávaní (po vykonaní zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov a doplnení tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 156 zákona o verejnom obstarávaní).

1.1.4. Uchádzač hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra SR, nie starší ako 3 mesiace.

Hospodársky subjekt zapísaný v zozname partnerov verejného sektora môže splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti preukázať:

a)predložením originálneho dokladu - výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako 3 mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo

b)doplnením tohto údaja do zoznamu partnerov verejného sektora prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) zverejňuje na svojom webovom sídle s priloženým výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako 3 mesiace.

1.1.5. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.1.6. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

2. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní

2.1 Uchádzač v ponuke predloží nasledovný originálny doklad/doklady alebo jeho/ich úradne osvedčené kópie, ktorým/ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:

2.1.1 podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má uchádzač otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie posledných 3 rokov resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že uchádzač nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

2.1.2 Čestné vyhlásenie uchádzača, že má účty len v banke (bankách), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) podľa bodu 2.1.1 tohto oddielu súťažných podkladov.

2.1.3 Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:

Stanovenie rozsahu podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a dokladov na ich preukázanie zohľadňuje povahu, rozsah a zložitosť predmetu zákazky. Z požadovaného dokladu je možné primerane zistiť finančnú stabilitu uchádzačov, stav ich ekonomickej a finančnej situácie, ich platobnú schopnosť a plnenie si záväzkov voči banke. Splnenie podmienok účasti súvisiacich s hodnotením ekonomického a finančného postavenia uchádzačov v takomto primeranom rozsahu vytvára predpoklad, že plnenie zákazky bude realizované len takým zmluvným partnerom, ktorý zabezpečí bezproblémové plnenie zmluvného záväzku, z minimalizovaním rizika neplnenia zmluvných záväzkov z titulu ekonomickej nestability.

2.2 podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní prehľadom o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupne v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

2.2.1 Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:

Požiadavka verejného obstarávateľa je primeraná: verejný obstarávateľ si ňou overuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača.

2.3 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

2.4 Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.

Eventuele minimumeisen:

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzač musí preukázať, že spolu za posledné 3 hospodárske roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti, dosiahol celkový obrat vo výške min. 2 000 000,00 EUR alebo ekvivalent v inej mene.

Uchádzač, ktorý má povinnosť riadne individuálne účtovné závierky, mimoriadne individuálne účtovné závierky a oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky zverejňovať v Registri účtovných závierok (ďalej len RUZ), ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/), predloží informáciu, že predmetné dokumenty za požadované obdobie sú zverejnené v RUZ, spolu s odkazom na príslušný link. Uchádzač, ktorý nemá povinnosť zverejňovania riadnych individuálnych účtovných závierok, mimoriadnych individuálnych účtovných závierok a oznámení o dátume schválenia účtovnej závierky v RUZ, predloží požadované doklady v listinnej forme.

V prípade nemožnosti predloženia uvedených dokladov z dôvodov pravidiel platiacich v krajine sídla uchádzača, môže splnenie tejto podmienky uchádzač preukázať iným dôkazovým prostriedkom so zodpovedajúcou informačnou hodnotou (napr. Audítorská správa).

Prepočet inej meny na EUR vykoná uchádzač výmenným kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie.

Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie jednotlivých dokladov.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

3. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 34 ZoVO - preukázať predložením nasledovných dokladov:

3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt poskytnutia služby a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

3.1.1 Podľa § 187 ods.6) ZoVO ak bola referencia vyhotovená do 1.3.2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ak odberateľom bol VO, je možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.

3.1.2 Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:

Stanovenie tejto podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti zohľadňuje povahu, rozsah a zložitosť predmetu zákazky. Z požadovaného dokladu je možné primerane zistiť skúsenosti uchádzačov pri realizovaní poskytovaných služieb a dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, v požadovanej kvalite a čase. Požadovaná hodnota minimálnych objemov služieb je vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky primeraná.

3.2 Podľa § 35 ZoVO vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. d) zákona VO požaduje predložiť doklad podľa § 35 zákona vo väzbe na PÚ podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona, ktorým bude certifikát v oblasti zabezpečenia kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti predaja náhradných dielov na osobné, úžitkové a nákladné motorové vozidlá, alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre uvedenú oblasť, resp. oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. VO požaduje predložiť doklad, resp. platnú licenciu na technickú službu v zmysle § 7 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.3 Podľa § 35 ZoVO vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. h) zákona VO požaduje predložiť doklad podľa § 36 zákona vo väzbe na podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona, ktorým bude certifikát v oblasti environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 v oblasti zabezpečenia environmentálneho manažérstva, alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie environmentálneho manažérstva pre uvedenú oblasť, resp. oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

Odôvodnenie potreby a primeranosti stanovenej podmienky účasti:

VO požaduje doklad podľa § 35 a § 36 zákona vo väzbe na podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. d) a § 34 ods. 1 písm. h) zákona, a to striktne vo vzťahu k predmetu zákazky, vo väzbe na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými poskytovateľmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia i skutočnosti potvrdzujúce splnenie noriem na systém manažérstva kvality uchádzačmi.

3.4. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

4. Spoločné ustanovenia

4.1. Splnenie PÚ uchádzačov vo VO určené VO podľa bodov 1 až 3 tohto oddielu SP možno predbežne nahradiť podľa §39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len,,JED, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá VO úspešný uchádzač podľa §55 ods. 1 ZoVO v čase a spôsobom, určeným VO. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie PÚ.

Podrobné údaje sú uvedené v súťažných podkladoch.

Eventuele minimumeisen:

VO požaduje predložiť referencie o dodaní tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za prechádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie referencií dodania tovaru celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetky tri roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v EUR alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene, celkom 1 000 000 EUR:

Referencie budú predložené ako originál alebo úradne overené kópie.

(za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu odoslania oznámenia do vestníka úradu).

Uchádzač v aktuálnom prípade hodnoty uvedené v cudzej mene prepočíta na Eurá podľa platného kurzu ECB ku dňu 31.12.- priemerného kurzu roku (priemerná hodnota výmenného kurzu cudzej meny voči jednému euru), ktorého sa údaj týka. V prípade že daný rok ešte nebol ukončený prepočíta sa podľa platného kurzu ECB priemerný mesačný kurz, za mesiac v ktorom došlo k ukončeniu plnenia.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Podrobné údaje o elektronickej aukcii sú v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/04/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/09/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/04/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s., Sklabinská 20, Bratislava, zasadacia miestnosť.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Nie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Súťažné podklady (ďalej len "SP") k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky (napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní). Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.

Súťažné podklady budú záujemcom poskytované aj na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky alebo poštou na adresu uvedenú v oddiele I, bode I.1) tohto oznámenia. Z takejto žiadosti musí byť zrejmé k akej verejnej súťaži sa žiadosť vzťahuje (identifikácia zákazky podľa názvu a tohto oznámenia), identifikačné údaje záujemcu (obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača), kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). Súťažné podklady pošle verejný obstarávateľ záujemcom elektronicky e-mailom na adresu uvedenú v žiadosti.

2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku.

3. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať webovú stránku Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil VO, adresa: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/

4. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní a podľa podrobností uvedených v súťažných podkladoch.

5. Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

6. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky: verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že predmetom zákazky je dodanie originálnych náhradných dielov a ich montáž do vozidiel.

7. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

8. Pri komunikácii verejný obstarávateľ postupuje v súlade s § 187 ods. 8 zákona, pričom pod pojmom elektronicky resp. v elektronickej podobe sa rozumie komunikácia uskutočňovaná prostredníctvom faxu alebo e-mailu.

9. Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č.315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o registri partnerov verejného sektora) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Záujemca, uchádzač, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať:

— Žiadosť o nápravu podľa § 164 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní,

— Námietku podľa § 170 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018