Leveringen - 112629-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Mönchengladbach: Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval

2018/S 051-112629

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
GEM mbH
Am Nordpark 400
Mönchengladbach
41068
Duitsland
E-mail: vergaben@mags.de
NUTS-code: DEA15

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mags.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/notice/CXPTYD0YK73
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
mags – Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR
Fliethstraße 67
Mönchengladbach
41061
Duitsland
Contactpersoon: GB 1 – Vergaben, Zentrale Dienste, 3. Etage, Zi. 16
E-mail: vergaben@mags.de
NUTS-code: DEA15

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mags.de

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
mags – Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR
Fliethstraße 67
Mönchengladbach
41061
Duitsland
Contactpersoon: GB 1 – Vergaben, Zentrale Dienste, 3. Etage, Zi. 16
E-mail: vergaben@mags.de
NUTS-code: DEA15

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mags.de

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Abfallentsorgung, Grün- und Straßenverwaltung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung von Sperrmüllfahrzeugen

Referentienummer: mags-GB1-2018/0012
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144510
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von zwei Sperrmüllfahrzeugen in 2 Losen

Los 1: 2 Fahrgestelle

Los 2: 2 Aufbauten

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestelle

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144510
34144511
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadtgebiet Mönchengladbach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von zwei Fahrgestellen

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aufbauten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144511
34144510
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadtgebiet Mönchengladbach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung und Montage von zwei Aufbauten

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Verpflichtungserklärungen zu Tariftreue und Mindestentlohnung für Dienst- und Bauleistungen sowie zur Frauenförderung und Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gem. Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG NRW).

Die Verpflichtungserklärungen sind, wenn sie nicht mit dem Angebot eingereicht werden, vom Bestbieter auf Anforderung durch den Auftraggeber innerhalb von 5 Werktagen vorzulegen. Eine Nichtvorlage innerhalb der genannten Frist führt zum Ausschluss des Angebotes.

Am sog. „LKW-Kartell“ beteiligte Bieter oder ggf. deren Lieferanten haben eine Bietererklärung zur Zusicherung bzw. zur Wiederherstellung der Zuverlässigkeit beizufügen (Selbstreinigung, § 125 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/05/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Mags AöR

Fliethstraße 67

3. Etage, Zi. 16

41061 Mönchengladbach

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Bieter oder deren Bevollmächtigte sind zur Angebotseröffnung nicht zugelassen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXPTYD0YK73

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Rheinland Spruchkörper Düsseldorf
Am Bonneshof 25
Düsseldorf
40474
Duitsland
Telefoon: +49 21147-3055
Fax: +49 21147-2891

Internetadres: http://www.bezreg-koeln.nrw.de/bek_internet/vergabekammer/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vergabekammer Rheinland Spruchkörper Düsseldorf
Am Bonneshof 25
Düsseldorf
40474
Duitsland
Telefoon: +49 21147-3055
Fax: +49 21147-2891

Internetadres: http://www.bezreg-koeln.nrw.de/bek_internet/vergabekammer/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer Rheinland Spruchkörper Düsseldorf
Am Bonneshof 25
Düsseldorf
40474
Duitsland
Telefoon: +49 21147-3055
Fax: +49 21147-2891

Internetadres: http://www.bezreg-koeln.nrw.de/bek_internet/vergabekammer/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018