Leveringen - 112646-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Barcelona: Toegangshekken

2018/S 051-112646

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S. A.
A-08210403
C/ Major de Mercabarna, 76, Centro Directivo, 5ª planta
Barcelona
08040
Spanje
Contactpersoon: Sra. Gemma Pérez
Telefoon: +34 935563000
E-mail: contractacio@mercabarna.cat
Fax: +34 935563120
NUTS-code: ES511

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mercabarna.cat

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.mercabarna.cat
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Poder adjudicador no administración pública
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gestión mercados centrales mayoristas

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro, substitución y motorización de 33 puertas con control de acceso al Mercado Central de Frutas y Hortalizas de Mercabarna

Referentienummer: OB18103
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44221310
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro, substitución y motorización de 33 puertas con control de acceso al Mercado Central de Frutas y Hortalizas de Mercabarna.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 275 822.28 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
Voornaamste plaats van uitvoering:

Barcelona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro, substitución y motorización de 33 puertas con control de acceso al Mercado Central de Frutas y Hortalizas de Mercabarna.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 275 822.28 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Visita:

14.3.2018 a las 10:00 horas.

5.3.2018 a las 10:00 horas.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/04/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S. A. "MERCABARNA", c/ Major de Mercabarna, 76, Centro Directivo, 5ª planta, 08040 Barcelona.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ayuntamiento de Barcelona
Plaça Sant Jaume, s/n
Barcelona
08002
Spanje
Telefoon: +34 934027000

Internetadres: http://www.bcn.cat

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ayuntamiento de Barcelona
Plaça Sant Jaume, s/n
Barcelona
08002
Spanje
Telefoon: +34 934027000

Internetadres: http://www.bcn.cat

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/03/2018