Leveringen - 112647-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Hévíz: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2018/S 051-112647

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
AK15429
Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Hévíz
8380
Hongarije
Contactpersoon: Kertész Márta gazdasági igazgató
Telefoon: +36 83501701
E-mail: melinda.pokecz@spaheviz.hu
Fax: +36 83540144
NUTS-code: HU223

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.spaheviz.hu/hu

I.1)Naam en adressen
Keszthelyi Kórház
AK15428
Ady Endre utca 2.
Keszthely
8360
Hongarije
Contactpersoon: Kertész Márta gazdasági igazgató
Telefoon: +36 83311060
E-mail: kozbeszerzes@keszthelyikorhaz.hu
Fax: +36 83314221
NUTS-code: HU223

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://keszthelyikorhaz.hu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://palyazat.keszthelyikorhaz.hu/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
MedlineS Kft.
Óvoda u. 7.
Halásztelek
2314
Hongarije
Contactpersoon: Keresztes István
Telefoon: +36 24474402
E-mail: kozbeszerzes@medlines.hu
Fax: +36 24474416
NUTS-code: HU12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.spaheviz.hu/hu

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
AK15429
Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. Gazdasági Hivatal
Hévíz
8380
Hongarije
Contactpersoon: Kertész Márta gazdasági igazgató
Telefoon: +36 83501701
E-mail: melinda.pokecz@spaheviz.hu
Fax: +36 83540144
NUTS-code: HU223

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.spaheviz.hu/hu

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kórház
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Élelmiszer alapanyagok beszerzése

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adás-vételi keretszerződés - Élelmiszerek, alapanyagok beszerzése.

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház.

I/1. rész Tej, tejtermékek, sajtok.

I/2. rész Pékáruk.

I/3.1. rész Húsok (friss és fagyasztott).

I/3.2. rész Húskészítmények.

I/4. rész Füszértáru, tojás.

I/5. rész Zöldség, gyümölcs.

I/6. rész Mirelit termékek.

I/7. rész Ásványvízek,üdítők.

I/8. rész Szeszesitalok.

Keszthelyi Kórház.

II/1. rész Füszértáru, tojás.

II/2. rész Friss Zöldség Gyümölcs.

II/3. rész Mirelit.

II/4.1. rész Hús.

II/4.2. rész Húskészítmények.

II/5. rész Tejtermék.

II/6. rész Pékáru.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tej, tejtermékek, sajtok

Perceel nr.: I/1.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223
Voornaamste plaats van uitvoering:

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

I/1. rész Tej, tejtermékek, sajtok 56 sor ~218 430 db, 3350 doboz, 7974 kg, 24228 liter.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Élvezeti érték: íz, illat / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Élvezeti érték: állag, kinézet / Weging: 14
Prijs - Weging: 72
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pékáruk

Perceel nr.: I/2.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15810000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223
Voornaamste plaats van uitvoering:

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

I/2. rész Pékáruk 31 sor ~75 600 db, 15 910 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Élvezeti érték: íz, illat / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Élvezeti érték: állag, kinézet / Weging: 14
Prijs - Weging: 72
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Húsok

Perceel nr.: I/3.1.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223
Voornaamste plaats van uitvoering:

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

I/3.1. rész Húsok (friss és fagyasztott), belsőségek, vadak 46 sor ~36 741 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Húskészítmények

Perceel nr.: I/3.2.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223
Voornaamste plaats van uitvoering:

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

I/3.2. rész Húskészítmények 57 sor ~14 245 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Élvezeti érték: íz, illat / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Élvezeti érték: állag, kinézet / Weging: 14
Prijs - Weging: 72
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Füszértáruk, tojás

Perceel nr.: I/4.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
03142500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223
Voornaamste plaats van uitvoering:

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

I/4. rész Füszértáruk, tojás 343 sor ~ 330 cs, 67 686 db, 1917 doboz, 44 211 kg, ~9243 liter.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zöldség, gyümölcs

Perceel nr.: I/5.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223
Voornaamste plaats van uitvoering:

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

I/5. rész Zöldség, gyümölcs 97 sor ~2680 cs, 4000 db, 96 075 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mirelit

Perceel nr.: I/6.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 - BA25
03200000 - BA25
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223
Voornaamste plaats van uitvoering:

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

I/6. rész Mirelit 85 sor ~150 cs, 500 db, 29 482 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ásványvizek, üdítők

Perceel nr.: I/7.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15980000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223
Voornaamste plaats van uitvoering:

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

I/7. rész Ásványvízek,üdítők 20 sor 6800 db, 3650 liter, 960 üveg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szeszesitalok

Perceel nr.: I/8.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223
Voornaamste plaats van uitvoering:

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

I/8. rész Szeszesitalok 53 sor ~6570 db, 1069 liter, 1135 liter.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Füszértáru, tojás

Perceel nr.: II/1.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
03142500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223
Voornaamste plaats van uitvoering:

8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

II/1. rész Füszértáru, tojás 145 sor ~225 cs, 358 560 db, 19 419 kg, 6900 liter.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Friss zöldség-gyümölcs

Perceel nr.: II/2.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223
Voornaamste plaats van uitvoering:

8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

II/2. rész Friss zöldség-gyümölcs 42 sor ~730 cs, 1500 db, 40 200 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mirelit

Perceel nr.: II/3.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 - BA25
03200000 - BA25
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223
Voornaamste plaats van uitvoering:

8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

II/3 rész Mirelit 40 sor ~120 cs, 25 290 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Húsok, belsőség

Perceel nr.: II/4.1.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223
Voornaamste plaats van uitvoering:

8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

II/4.1. rész Húsok 13 sor ~14 180 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Húskészítmények

Perceel nr.: II/4.2.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223
Voornaamste plaats van uitvoering:

8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

II/4.2. rész Húskészítmény 26 sor ~10 650 db, 7840 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Élvezeti érték: íz, illat / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Élvezeti érték: állag, kinézet / Weging: 14
Prijs - Weging: 72
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tejtermék

Perceel nr.: II/5.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223
Voornaamste plaats van uitvoering:

8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

II/5. rész Tejtermék 30 sor ~71 400 db, 3000 doboz, 2695 kg, 32 660 liter.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Élvezeti érték: íz, illat / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Élvezeti érték: állag, kinézet / Weging: 14
Prijs - Weging: 72
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pékáru

Perceel nr.: II/6.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15810000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223
Voornaamste plaats van uitvoering:

8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

II/6. rész Pékáru 15 sor ~299 350 db, 8730 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Élvezeti érték: íz, illat / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Élvezeti érték: állag, kinézet / Weging: 14
Prijs - Weging: 72
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.

A kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtani, és a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell a részletes igazoló dokumentumokat benyújtani.

Igazolási mód: a Kbt. 81. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §-ában foglaltak szerint.

A Kbt. 69. § (4) és a (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál [lásd az Európai Unió hivatalos lapjában TED megjelent hirdetmény VI.5) pontja].

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz a gazdasági szereplő szorítkozhat az ESPD IV. rész alfa szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.

G1.

Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontjában előírt, az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményeitől származó nyilatkozat benyújtása az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számlái vezetésének kezdete,

— bármely számláján volt-e a 2009. évi LXXXV tv. 2. § 25. pont szerinti 15 napot és 10 000 HUF-t meghaladó „sorbaállítás” a hirdetmény feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban.

A teljeskörű ellenőrizhetőség érdekében szükséges még az ajánlattevő nyilatkozatának csatolása a vizsgált időszakban működő összes pénzforgalmi számlájáról.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt.65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.

Eventuele minimumeisen:

G1. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban egyik pénzforgalmi számláján sem mutatkozott 15 napot és 10 000 HUF-t meghaladó a 2009. évi LXXXV tv. 2. § 25. pont szerinti sorbaállítás!

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)].

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz a gazdasági szereplő szorítkozhat az ESPD IV. rész alfa szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.

M1.

Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában előírt módon az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetését - a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) ill. b) pontja szerint - úgy, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen ellenőrizhető legyen!

Az igazolásoknak, ill. nyilatkozatoknak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésének megfelelően tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— a szállítás tárgya,

— az ellenszolgáltatás összege, továbbá,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek., 21. § (1) bek. a) pontja, 21. § (1a) és a 22. § (1) és (2) bekezdései szerint].

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként, vagy alvállalkozóként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.

A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

Eventuele minimumeisen:

M1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban - az adott részteljesítésre vonatkozóan - a vizsgált időszakban olyan szállítási referenciával, ahol az adott résznek megfelelő leszállított termékek összes értéke, egy, a vizsgált időszakban szabadon kiválasztott 12 hónapos szállítási időszakon belül elérte az alábbi nettó értéket:

I/1.rész: 14 000 000 HUF/12 hónap tej, tejtermék, sajt.

I/2.rész: 5 000 000 HUF/12 hónap pékáru.

I/3.1.rész: 10 000 000 HUF/12 hónap hús.

I/3.2.rész: 8 000 000 HUF/12 hónap húskészítmény.

I/4.rész 25 500 000 HUF/12 hónap füszértáru.

I/5.rész 12 000 000 HUF/12 hónap zöldség, gyümölcs.

I/6.rész: 11 000 000 HUF/12 hónap mirelit termék.

I/7.rész 1 000 000 HUF/12 hónap ásványvizek, üdítők.

I/8.rész 2 000 000 HUF/12 hónap szeszesitalok.

II/1.rész: 14 000 000 HUF/12 hónap füszértáru, tojás.

II/2.rész: 4 000 000 HUF/12 hónap zöldség vagy gyümölcs.

II/3.rész: 3 750 000 HUF/12 hónap mirelit termékek.

II/4.1.rész 5 000 000 HUF/12 hónap hús.

II/4.2.rész 4 000 000 HUF/12 hónap húskészítmények.

II/5.rész 8 000 000 HUF/12 hónap tejtermékek.

II/6.rész: 3 250 000 HUF/12 hónap pékáru.

Szállítása tekintetében.

A referencia követelmények adott esetben a feltételek fennállása esetén egy vagy több referenciával is teljesíthető!

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a)].

Az alkalmassági szempontok meghatározása a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével történt.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy közös ajánlattevők az alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek.

Vállalandó kötbérek: Késedelmes teljesítésre, hibás teljesítésre, valamint nem teljesítésre (meghiúsulás) vonatkozóan. Részletesen lásd a szerződéstervezetben.

Kötbérek mértéke:

A mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

Fizetési feltételek:

A szállítások ellenértékének megfizetése teljesítésigazolást követően, az elfogadott (Ajánlatkérő által átvett) szállítások után havonta 2 alkalommal, a benyújtott számlák alapján átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 § (1) figyelembevételével 60 napon belül a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján.

Az ellenérték megfizetése egyebekben a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdésben szabályozott módon történik.

Előleg fizetésére nincs lehetőség.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza!

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. Gazdasági Hivatal

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A bontási eljáráson a Kbt. 68. § (3) pontjában meghatározott személyek lehetnek jelen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele a Kbt. 57. § (2) szerint.

A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie ill. (regisztrációt követően) le kell töltenie. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a közbeszerzési dokumentumok („ajánlati dokumentáció”) az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek az alábbi elektronikus elérhetőségen: http://palyazat.keszthelyikorhaz.hu/.

2) Az ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványán (a továbbiakban: formanyomtatvány) tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdései szerinti nyilatkozatokat (nemleges nyilatkozat is csatolandó)!

5) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság [III.1.2) G1; III.1.3) M1] feltételeit és azok igazolását.

6) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: alsó határa 0, felső határa 10

7) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a VI.3.6) szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

„Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege” esetében „fordított arányosítással” kerül a pontszám kiszámításra.

„Az ételminták élvezeti értéke” esetében a számítás az ételminták vizsgálatát követően „egyenes arányosítással” szerint történik.

Részletesen lásd az ajánlati dokumentációban.

8) Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek valamennyi részre tett ajánlatához csatolnia kell a szerződés teljesítésénél érintett telephelyeinek rágcsáló- és rovarirtásáról szóló, már legalább az ajánlat beadását megelőzően fél évvel ezelőtt megkötött, érvényes szerződésének másolatát, a rovar- és rágcsálóirtási tervét valamint egy arról szóló nyilatkozatot, mely szerint a rovar- és rágcsálóirtás ezen telephelyeken folyamatos és legalább az ajánlat beadását fél évvel megelőzően megkezdődött!

9) Az eljárás nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.

10) Ajánlatok példányszáma: egy papíralapú eredeti példány, valamint szintén egy példányban az előírt elektronikus változat.

11) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

12) Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség, és az ajánlatadással kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.

13) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.

14) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

15) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételhez szükséges további lényeges feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

16) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

17) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti dokumentumokat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.

18) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) Kbt. 35.§ (8)-(9)

19) A minőség-ellenőrzés módja és az esetleges laboratóriumi vizsgálat módját lásd az eljárás dokumentációját képező szerződéstervezet(ek) 5.6 pontjában.

Folytatás VI.4.3) pontban.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.3) pont folytatása:

20) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát, hogy a szállításokat az Európai Parlament és a Tanács élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelete II. melléklete szerinti szállítójárművel és/vagy szállítótartállyal teljesíti.

21) Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

22) FAKSZ: Keresztes István (Lajstromszám: 00056) és Golácsné Győry Erika (Lajstromszám: 00057)

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018