Leveringen - 112648-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Doberlug-Kirchhain: Speciale werkkleding

2018/S 051-112648

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landesbetrieb Forst Brandenburg
Lindenaer Str. 5b
Doberlug-Kirchhain
03253
Duitsland
Contactpersoon: Landeswaldoberförsterei Doberlug
Telefoon: +49 35322-1823702
E-mail: gisbert.herold@lfb.brandenburg.de
Fax: +49 35322-1823219
NUTS-code: DE407

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.forst.brandenburg.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPCenter/notice/CXP9YMBDYU7
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Landesbetrieb
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Forstwirtschaft

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von Arbeitsschutzbekleidung

Referentienummer: LFB-61.07/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18130000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung Arbeitsschutzkleidung.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 287 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Schnittschutz

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE407
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landeswaldoberförsterei Doberlug, Lindenaer Str. 5b, 03253, Doberlug-Kirchhain, siehe Vergabeunterlagen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Siehe Vergabeunterlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 Jahr

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kopfschutzkombination

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE407
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landeswaldoberförsterei Doberlug, Lindenaer Str. 5b, 03253, Doberlug-Kirchhain, siehe Vergabeunterlagen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Siehe Vergabeunterlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 Jahr

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Funktionsunterwäsche

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE407
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landeswaldoberförsterei Doberlug, Lindenaer Str. 5b, 03253, Doberlug-Kirchhain, siehe Vergabeunterlagen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Siehe Vergabeunterlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wetterschutzbekleidung

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE407
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landeswaldoberförsterei Doberlug, Lindenaer Str. 5b, 03253, Doberlug-Kirchhain, siehe Vergabeunterlagen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Siehe Vergabeunterlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 Jahr

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sicherheitsschuhe und Gummistiefel

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE407
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landeswaldoberförsterei Doberlug, Lindenaer Str. 5b, 03253; Doberlug-Kirchhain, siehe Vergabeunterlagen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Siehe Vergabeunterlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 44 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Arbeitskleidung

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE407
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landeswaldoberförsterei Doberlug, Lindenaer Str. 5b, 03253, Doberlug-Kirchhain, siehe Vergabeunterlagen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Siehe Vergabeunterlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 85 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 Jahr

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Vergabeunterlagen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Vergabeunterlagen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/04/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/06/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/04/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Landeswaldoberförsterei Doberlug.

Lindenaer Str. 5b.

03253 Doberlug-Kirchhain

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP9YMBDYU7.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107
Potsdam
14473
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018