Leveringen - 112656-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Hechtdraad

2018/S 051-112656

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
Poznań
61-866
Polen
Contactpersoon: Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia - dla składania ofert Kancelaria w siedzibie Zamawiającego
Telefoon: +48 618850643
E-mail: ZAOPATRZENIE@WCO.PL
Fax: +48 618850698
NUTS-code: PL418

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wco.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.wco.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa nici chirurgicznych i staplerów. 24/2018

Referentienummer: 24/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141121
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakup i dostawa nici chirurgicznych i staplerów.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141121
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 1.

Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, niebarwione lub fioletowe, wykonane z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego lub z kwasu poliglikolowego, powlekane poliglaktyną i stearynianem wapnia lub polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, zachowujące 60 %–75 % siły podtrzymania tkankowego po 14 dniach oraz 25-50 % siły podtrzymania tkankowego po 21 dniach, wchłaniające się w okresie 50-90 dni.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 55
Kostencriterium - Naam: Jakość / Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141121
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 2.

Nici syntetyczne plecione niewchłanialne z poliestru, powlekane sylikonem.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 55
Kostencriterium - Naam: Jakość / Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141121
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 3.

Siatki wewnątrzotrzewnowe.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 55
Kostencriterium - Naam: Jakość / Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141121
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 4.

Stapler elektryczny endoskopowy wraz z ładunkami.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 55
Kostencriterium - Naam: Jakość / Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141121
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 5.

Staplery skórne z rozszywaczem.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Jakość / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141121
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 6.

Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni.

Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75 % po 21 dniach - minimum 50 % po 28 dniach - minimum 25 %.

Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 55
Kostencriterium - Naam: Jakość / Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 7

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141121
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 7.

Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego.

Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni.

Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75 % po 21 dniach - minimum 50 % po 28 dniach - minimum 25 %.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 55
Kostencriterium - Naam: JAKOSC / Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Umowa na okres 24 miesięcy. termin płatności 60 dni.

Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy. Ponadto zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w razie wystąpienia następujących okoliczności:

a) wskazanych w § 2 ust. 5;

b) wskazanych w § 5 umowy ust. 3;

c) zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;

d) zmianę sposobu konfekcjonowania;

e) w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego;

f) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa;

g) zostanie wprowadzony produkt zmodyfikowany lub udoskonalony;

h) bądź w sytuacji wstrzymania lub zakończenia produkcji;

i) bądź w sytuacji, gdy nastąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parame ...

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/04/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Budynek Kantor, Rotunda, parter, pokój nr 001.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu. Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia dalej zwanym JEDZ, w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018