Leveringen - 112724-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Oostenrijk-Klagenfurt am Wörthersee: Instrumentarium voor anesthesie

2018/S 051-112724

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft – KABEG
Kraßniggstraße 15
Klagenfurt am Wörthersee
9020
Oostenrijk
Contactpersoon: Daniel Stöfler
Telefoon: +43 46353833236
E-mail: daniel.stoefler@kabeg.at
Fax: +43 46353833236
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kabeg.at

Adres van het kopersprofiel: http://kabeg.vemap.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Narkosebeatmungsgeräte

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33172100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvereinbarung Narkosebeatmungsgeräte.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 027 375.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Klinikum Klagenfurt, LKH Villach, LKH Wolfsberg, LKH Laas, Gailtal-Klinik

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die KABEG beabsichtigt die Beauftragung von Narkosebeatmungsgeräten inkl. zugehörigen Wartungsleistungen über ein entsprechendes Vergabeverfahren.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Medizinische Bewertung / Weging: 25.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Service und Wartung / Weging: 5.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Technik / Weging: 10.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Siehe Leistungsverzeichnis.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 163-335666
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Maquet Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH
Kärntner Ring 12
Wien
1010
Oostenrijk
E-mail: info-at@maquet.com
NUTS-code: AT
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 027 375.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Landesverwaltungsgericht Kärnten
Fromillerstraße 20
Klagenfurt
9020
Oostenrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018