Leveringen - 112824-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

België-Dendermonde: Vuilniscompacteerwagens

2018/S 051-112824

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Verko
Bevrijdingslaan 201
Dendermonde
9200
België
Contactpersoon: Bart Descamps
Telefoon: +32 52251818
E-mail: bart.descamps@dds-verko.be
Fax: +32 52200142
NUTS-code: BE232

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dds-verko.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302753

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AI Huisvuilwagens 2018

Referentienummer: Verko-AI Huisvuilwagens 2018-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144512
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De onderhavige opdracht betreft de levering van vijf nieuwe bedrijfsklare huisvuilwagens, bestaande uit:

— een chassis van ca. 320 pk met CNG aandrijving, Maximale Toelaatbare Massa van 26 ton met automatische versnellingsbak, naloopstuuras, dodehoeksignalisatie,

— opbouw van 22 tot 24 m3, met GFT-afdichting, dubbelwerkende hydraulische uitdrukcilinder, camera achteraan, stofgordijn,

— vast opgebouwde, volautomatische belading voor het laden van 120 liter, 240 liter, 770- en 1100 liter DIN-containers. Handbediende belading van 40 liter containers met opnamekam is ook mogelijk,

— Reclameschildering.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 007 075.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE232
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dendermonde

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De onderhavige opdracht betreft de levering van 5 nieuwe bedrijfsklare huisvuilwagens, bestaande uit:

— een chassis van ca. 320 pk met CNG aandrijving, Maximale Toelaatbare Massa van 26 ton met automatische versnellingsbak, naloopstuuras, dodehoeksignalisatie,

— opbouw van 22 tot 24 m3, met GFT-afdichting, dubbelwerkende hydraulische uitdrukcilinder, camera achteraan, stofgordijn,

— vast opgebouwde, volautomatische belading voor het laden van 120 liter, 240 liter, 770- en 1100 liter DIN-containers. Handbediende belading van 40 liter containers met opnamekam is ook mogelijk,

— Reclameschildering.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 229-476692
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Levring van 5 huisvuilwagens

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Terberg Matec Belgium bvba
Genk
3600
België
NUTS-code: BE221
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 918 130.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 007 075.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018