Leveringen - 112851-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Xerografisch papier

2018/S 051-112851

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministerstvo na obrazovanieto i naukata po ramkovo sporazumenie na TsOP
000695114
bul. „Knyaz Al. Dondukov“ No. 2A
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Temenuzhka Hranova
Telefoon: +359 29217715
E-mail: t.hranova@mon.bg
Fax: +359 29217594
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mon.bg

Adres van het kopersprofiel: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?Rpmj95yvShy6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP7079p+FQuuLyZt32n3x80FskXSCuIkOQDQLiOj1J/lPnYxWWmBDWr1ErcBg46Dh4ckcw=

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на рециклирана копирна хартия“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197644
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на образованието и науката“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 35 692.50 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на образованието и науката“

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197644
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на образованието и науката.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 182-372103
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д01-32
Perceel nr.: 1
Benaming:

„Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на образованието и науката“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Ронос“ ООД
831176328
бул. „Ал. Стамболийски“ № 84
София
1303
Bulgarije
Telefoon: +359 24893137
E-mail: zop@officemarket.bg
Fax: +359 24893137
NUTS-code: BG411

Internetadres: www.officemarket.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 692.50 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018