Leveringen - 112900-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Jasło: Farmaceutische producten

2018/S 051-112900

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 048-104881)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
ul. Lwowska 22
Jasło
38-200
Polen
Telefoon: +48 134437675
E-mail: zamowienia@szpital.jaslo.pl
Fax: +48 134437655
NUTS-code: PL821

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital.jaslo.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa leków i płynów infuzyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa leków i płynów infuzyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle - 43 Pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania zgodnie z Załącznikiem nr 2 formularz ofertowy i Załącznikiem nr 1 formularz cenowy.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/03/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 048-104881

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.1
Perceel nr.: 10
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nazwa
In plaats van:

Preparat zawierającyczynniki krzepnięcia

Część nr: 10

Te lezen:

Metamizole

Część nr: 10

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 10
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia:
In plaats van:

Preparat zawierającyczynniki krzepnięcia.

Te lezen:

Metamizole

Afdelingsnummer: II.2.1
Perceel nr.: 11
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nazwa
In plaats van:

Immunoglobuliny,

Część nr: 11

Te lezen:

Immunoglobuliny i albuminy

Część nr: 11

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 11
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia:
In plaats van:

Immunoglobuliny,

Te lezen:

Immunoglobuliny i albuminy

Afdelingsnummer: II.2.1
Perceel nr.: 19
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nazwa
In plaats van:

Anestezjologiczny środek znieczulający

Część nr: 19

Te lezen:

Inhibitor pompy protonowej

Część nr: 19

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 19
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia:
In plaats van:

Anestezjologiczny środek znieczulający.

Te lezen:

Inhibitor pompy protonowej.

Afdelingsnummer: II.2.1
Perceel nr.: 40
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nazwa
In plaats van:

Insuliny ludzkie i analogowe

Część nr: 40

Te lezen:

Immunoglobuliny anty -D

Część nr: 40

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 40
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia:
In plaats van:

Insuliny ludzkie i analogowe.

Te lezen:

Immunoglobuliny anty -D

Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzących w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (jeżeli wymaga).

2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 Pzp:

2.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (§ 5 pkt 1 Rozp.)

2..2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. (§ 5 pkt 4 Rozp.).

2.3. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (§ 5 pkt 5 Rozp.)

2..4. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (§ 5 pkt 6 Rozp.).

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 j.t. ze zm.).

3. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie Zamówienia,Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt 6.4 SIWZ, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

4.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5. Na zawartość oferty składa się:

5.1 Wypełniony i podpisany Formularz cenowy-wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

5.2 Wypełniony i podpisany Formularz oferty-wzór druku formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

5.3 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

5.4 Stosowne pełnomocnictwo(a)-w przypadku, gdy Upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru.

5.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

5.6 Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 6.2. SIWZ (jeśli dotyczy).

5.7 Dokumenty podmiotów zagranicznych opisane w SIWZ.

Te lezen:

1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzących w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - koncesja zezwolenie, lub licencja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego (jeżeli wymaga).

2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp:

2.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (§ 5 pkt 1 Rozp.)

2.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. (§ 5 pkt 4 Rozp.).

2.3. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (§ 5 pkt 5 Rozp.)

2.4. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (§ 5 pkt 6 Rozp.).

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 j.t. ze zm.).

3. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie Zamówienia,Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt 6.4 SIWZ, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5. Na zawartość oferty składa się:

5.1 Wypełniony i podpisany Formularz cenowy-wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

5.2 Wypełniony i podpisany Formularz oferty-wzór druku formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

5.3 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

5.4 Stosowne pełnomocnictwo(a)-w przypadku, gdy Upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru.

5.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

5.6 Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 6.2. SIWZ (jeśli dotyczy).

5.7 Dokumenty podmiotów zagranicznych opisane w SIWZ.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 17/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 18/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 17/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 18/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: