Leveringen - 112936-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Wakefield: Trapliften

2018/S 051-112936

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 032-069407)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
YPO
41 Industrial Park
Wakefield
WF2 0XE
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Contracts Team
Telefoon: +44 1924834965
E-mail: contracts@ypo.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ypo.co.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.ypo.co.uk/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

YPO - 000814 Supply, Installation, Servicing, Maintenance, Removal, Storage Refurbishment and Re-siting of Stairlifts, Steplifts, Vertical Through Floor Lifts and Ceiling Track Hoists

Referentienummer: 000814
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44115600
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

YPO are looking for providers to be appointed onto a framework agreement for the provision of supply, installation, servicing, maintenance, removal, storage refurbishment and re-siting of Stairlifts, Steplifts, vertical through floor lifts and ceiling track hoists. The framework is designed to meet the needs of all public sector organisations.

The framework agreement will cover the period from 4.5.018 to 3.5.2021 with an option to extend for an additional 12 months.

The framework has an estimated value of between 5 000 000 GBP and 10 000 000 GBP for the maximum life of the contract (4 years).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 032-069407

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 19/03/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 21/03/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Tender deadline date extended to 21.3.2018.