Leveringen - 112957-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Juvisy-sur-Orge: Geschenken en beloningen

2018/S 051-112957

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 049-107488)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Grand-Orly Seine-Bièvre
6 rue Piver, BP 56
Juvisy-sur-Orge
91265
Frankrijk
Contactpersoon: Service marchés publics Pauline Delaunay
E-mail: pauline.delaunay@grandorlyseinebievre.fr
NUTS-code: FR104

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://juvisy.fr/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre à bons de commande de fourniture et livraison de tickets cadeaux pour les aides de fin d'année du Centre communal d'action sociale (CCAS)

Referentienummer: 1800008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18530000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation concerne l'accord-cadre de fourniture et livraison de tickets cadeaux pour les aides de fin d'année du Centre communal d'action sociale (CCAS), lot 2 du marché 17 10 022 déclaré infructueux lors de la commission d'appel d'offres du 26.2.2018. L'achat de tickets cadeaux porte sur 2 mentions:

— une partie des tickets cadeaux fléchés sur les produits culturels, loisirs, sports, jouet et vêtement,

— une seconde partie des tickets non ciblés sur des types de produits spécifiques.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 049-107488

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:

9.4.2018 (12:00)

Te lezen:

17.4.2018 (12:00)

VII.2)Overige nadere inlichtingen: