Diensten - 112983-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Waterstof

2018/S 051-112983

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)
1 Victoria Street
London
SW1H 0ET
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Steve Loades
E-mail: hy4heat@arup.com
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.delta-esourcing.com

Adres van het kopersprofiel: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contractor(s) for definition of a hydrogen quality standard (Hy4Heat work package 2)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24111600
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

BEIS intends to appoint a contractor(s) to deliver an agreed hydrogen gas quality standard to inform the development of a range of hydrogen appliances and testing / certification capability as an integral part of the Hy4Heat programme, to de-risk the use of hydrogen for heat in UK homes and businesses. The work is likely to include research and development to determine the most suitable option(s) from existing standards, considering the need for odorant and colorant, cost implications, and may involve working with recognized standards bodies for the gas industry. The work will be managed and coordinated by Arup+, who have been appointed by BEIS as the programme management contractor for the Hy4Heat programme. The contract will be divided into 2 lots which may be awarded individually or in groups.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39341000
73000000
76000000
38432100
71321200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

United Kingdom.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

BEIS, with the support of Arup+ as programme management contractor, intends to appoint a contractor(s) to deliver a contract up to a total of 400 000 GBP to research and test various aspects related to hydrogen gas (colorant and odorant) and define a hydrogen gas quality standard under an open tender procedure.

II.2.14)Nadere inlichtingen

BEIS will host a hydrogen quality standard supplier engagement event in London on 3 April. If you would like to register for this event — or have further questions please contact hy4heat@arup.com. Arup+ is a group of companies led by Arup, including Kiwa and Progressive Energy.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
17/04/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

To view this notice, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=307127559

GO Reference: GO-2018312-PRO-12060707

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018