Diensten - 112988-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Utrecht: Diensten voor het ontwerpen van websites

2018/S 051-112988

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Coöperatie SURF UA
39621799
Moreelsepark 48
Utrecht
3511 EP
Nederland
Contactpersoon: Alexander Wisse
Telefoon: +31 887873000
E-mail: nanja.nouwen@surf.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.surf.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ICT samenwerkingsorg. van het onderwijs en onderzoek in Nederland

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - strategie en bouw surf.nl (verwachte einddatum: 15.3.2018).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72413000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ter voorbereiding op de mogelijke (Europese) aanbesteding voor de realisatie van de nieuwe surf.nl website houdt surf-bureau namens de cooperatie SURF een marktconsultatie om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden. SURF wil hiermee een duidelijk beeld krijgen van de (beste) mogelijkheden om vanuit de online strategie te komen tot de nieuwe website. Alle input uit de marktconsultatie zal worden gebruikt om de volgende stappen zo goed en concreet mogelijk in te kunnen vullen.

Voor meer informatie over deze marktverkenning en de mogelijke aanbesteding zie de apart toegevoegde documenten "RFI surf.nl3.0" en de bijlage "over SURF".

Centraal in de marktverkenning zijn de vragen in hoofdstuk 5 van het RFI document.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nog niet bekend, nader te bepalen mede met de te verkrijgen inzichten van de marktverkenning.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/05/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018