Diensten - 113131-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Nantes: Telecommunicatiediensten

2018/S 051-113131

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
SPL le Voyage à Nantes
1-3 rue Crucy
Nantes Cedex 1
44000
Frankrijk
Telefoon: +49 0272653246
E-mail: morgane.moalic@lvan.fr
NUTS-code: FRG01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.levoyageanantes.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.levoyageanantes.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SPL Société publique locale
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Tourisme et culture

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre pour la réalisation de services et de fournitures de télécommunications incluant la téléphonie fixe et la téléphonie mobile pour la SPL le Voyage à Nantes

Referentienummer: 2018/DAF/03
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché porte sur les besoins récurrents des différents sites de la SPL le Voyage à Nantes (le château des ducs de Bretagne, les machines de l'île et le siège social situé rue Crucy) pour la réalisation de services et de fournitures de télécommunications fixes et mobiles, pour la fourniture d'équipements de télécommunications et d'accessoires associés, ainsi que pour le maintien en condition opérationnelle des services de télécommunications offerts pour le Voyage à Nantes.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 260 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réalisation de services et de fournitures relatifs à de la téléphonie fixe

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64200000
64210000
64213000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG0
Voornaamste plaats van uitvoering:

1-3 rue Crucy, 44000 Nantes

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Les services attendus pendant la durée de l’accord-cadre comprennent sans être exhaustif:

— les abonnements liés aux fournitures des accès au réseau de télécommunications fixes du titulaire,

— les abonnements liés aux fournitures et services complémentaires,

— les communications entrantes SDA (Sélection directe à l’arrivée),

— les communications sortantes issues des installations de téléphonie, soit notamment les communications: locales, nationales, internationales, à destination des DOM-TOM, vers les abonnés des réseaux mobiles nationaux (Orange, SFR, Bouygues, Free Mobile, MVNO), vers les abonnés des réseaux mobiles à l’international, les services d’urgence (police, pompiers, SAMU, centre 15, etc.) correspondant au préfixe 1, les numéros spéciaux et numéros à valeurs ajoutés (no violet), les services de transmission de données par modems, les services de transmission de données vers les services à valeurs ajoutées (commutation de paquets, messagerie X 400 ou équivalents, serveurs d’échange de données informatiques-EDI), les services vocaux tels que les télégrammes téléphonés, etc.,

— les services de no à valeur ajoutée ou no spéciaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réalisation de services et de fournitures relatifs à de la téléphonie mobile

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG0
Voornaamste plaats van uitvoering:

1-3 rue Crucy, 44000 Nantes

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Les services attendus pendant la durée de l’accord-cadre comprennent sans être exhaustif:

— les abonnements liés aux lignes mobiles voix, données et multimédia,

— les communications entrantes, sortantes, voix, données et multimédia,

— les abonnements liés aux fournitures et services complémentaires,

— la fourniture de terminaux mobiles, d'équipements de transmission sans fil et d'accessoires,

— un logiciel de gestion de flotte (MDM – Mobile Device Management),

— etc.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 140 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/04/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

1-3 rue Crucy, 44000 Nantes

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Rennes
7 rue Pierre Abélard
Rennes
35000
Frankrijk
Telefoon: +33 299653737
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe TGI Rennes
7 rue Pierre Abélard
Rennes
35000
Frankrijk
Telefoon: +33 299653737
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018