Diensten - 113262-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Busto Arsizio: Brandweer- en reddingsdiensten

2018/S 051-113262

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona di Busto Arsizio
Via A. da Brescia 1
Busto Arsizio
21052
Italië
Contactpersoon: Rup dott.ssa Stefania Russo
Telefoon: +39 0331751553
E-mail: ufficio.gare@asst-valleolona.it
Fax: +39 0331751550
NUTS-code: ITC41

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.asst-valleolona.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.arca.regione.lombardia.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.arca.regione.lombardia.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: A.S.S.T. Sanità
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento del servizio antincendio dell’ASST della Valle Olona

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75250000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento del servizio antincendio dell’ASST della Valle Olona. Gara nr. 7003219.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 409 600.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41
Voornaamste plaats van uitvoering:

Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Somma Lombardo ed Angera.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento del servizio antincendio dell’ASST della Valle Olona. Gara nr. 7003219.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ulteriori 36 mesi.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Rinnovo per ulteriori mesi 36.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/04/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

S.C. Gestione Acquisti — Sala Riunioni PO di Gallarate (VA) Largo Boito 2

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Si secondo quanto previsto nella documentazione di gara.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Si veda Disciplinare di gara.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Le offerte vanno inviate a „ASST della Valle Olona” tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia Milano al seguente indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it Il nr. di gara è il seguente: nr. 7003219.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — sez. Milano
Milano
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018