Diensten - 113288-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Nederland-Meppel: Onderhouden van sportvelden

2018/S 051-113288

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Meppel
39462060
Grote Oever 26
Meppel
7941 BJ
Nederland
Contactpersoon: Rianne Bosma
Telefoon: +31 140522
E-mail: r.bosma@meppel.nl
Fax: +31 522850580
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.meppel.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.meppel.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beheer (onderhoud) sportvelden

Referentienummer: 17030ADM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het onderhoud van natuurgras sportvelden, waaronder:

a. het maaien van sportvelden en rondom obstakels;

b. het rollen van sportvelden;

c. het slepen van sportvelden;

d. het wiedeggen van sportvelden;

e. het verticuteren van sportvelden;

f. het doorzaaien van sportvelden;

g. het verwijderen van bloveread op sportvelden;

h. het uitvoeren van groot onderhoud aan sportvelden waaronder bezanden, beluchten en bemesten;

i. het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan sportvelden;

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL133
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het uit te voeren werk is gelegen op de volgende sportparken in de gemeente Meppel:

— Sportpark De Tussenboerslanden (Nijeveen),

— Sportpark Ezinge (Meppel),

— Sportpark Koedijkslanden (Meppel).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Geen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 245-512302
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Beheer (onderhoud) sportvelden

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bouma Sport en Groen B.V.
04064964
Meerweg 18
Tynaarlo
9482TE
Nederland
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.boumasportengroen.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Nederland
Brinkstraat 4
Assen
9401 HZ
Nederland
Telefoon: +31 883614444
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Fax: +31 883614444

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018