Diensten - 113462-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Juchnowiec Kościelny: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2018/S 051-113462

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Juchnowiec Kościelny
Lipowa 10
Juchnowiec Kościelny
16-061
Polen
Contactpersoon: Barbara Puziuk
Telefoon: +48 857132895
E-mail: b.puziuk@juchnowiec.gmina.pl
Fax: +48 857132881
NUTS-code: PL841

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.juchnowiec.gmina.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2018 roku

Referentienummer: IGK.271.2.18.2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz tych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513100
90512000
90533000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Juchnowiec Kościelny.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz tych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia wskazano we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin usuwania uchybień/nienależytego wykonania zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 203-418613
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2018 roku

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w terminie składania ofert, wyznaczonym na dzień 29.11.2017 r. do godz. 12:00, została złożona jedna oferta, w której zaproponowano cenę ryczałtową brutto w wysokości 2 112 480,00 PLN. Cena tej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – 1 000 000,00 PLN.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018