Diensten - 113540-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Valencia: Diensten voor preventief onderhoud

2018/S 051-113540

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Generalitat Valenciana, Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
C/ Palau, 14
Valencia
46003
Spanje
Contactpersoon: Servicio de Contratación
Telefoon: +34 961613291
E-mail: sabater_ros@gva.es
Fax: +34 961613055
NUTS-code: ES523

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.contrataciondelestado.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Licitación número CNMY17/DGTIC/24: servicio de atención al puesto de trabajo TIC de la Generalitat

Referentienummer: CNMY17/DGTIC/24
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50324200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de atención al puesto de trabajo TIC de la Generalitat.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 30 442 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote I — Servicios reactivos de la Administración de Justicia (incluye las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200
50312000
72514000
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES52
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicios reactivos de la Administración de Justicia (incluye las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Organización de los servicios reactivos / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Planificación y modelo de prestación del servicios / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Modelo de gobernanza / Weging: 4
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Criterios adjudicación: precio — 60 %; equipo de trabajo — 10 %; mejora en porcentaje de puestos TIC correctamente inventariados — 5 %; organización de los servicios reactivos — 15 %; planificación y modelo de prestación del servicio — 6 %; modelo de gobernanza del servicio — 4 %. Ver Pliegos.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote II — Servicios reactivos de la Administración del Consell y organismos autónomos y servicios proactivos para todo el parque de la Generalitat Valenciana

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200
50312000
72514000
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES52
Voornaamste plaats van uitvoering:

.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicios reactivos de la Administración del Consell (exceptuando la Conselleria de Sanitat i Salut Pública) y organismos autónomos y servicios proactivos para todo el parque de la Generalitat Valenciana, a excepción de: Conselleria de Sanitat i Salut Pública y centros educativos de titularidad pública de la Comunitat Valenciana.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Organización servicios reactivos / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Organización servicios proactivos / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Planificación y modelo de prestación del servicio / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Modelo de gobernanza del servicio / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Mejora en el tiempo de normalización del parque de puestos TIC / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Equipo de trabajo / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Mejora en porcentaje de puestos TIC correctamente inventariado / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Mejora en el número de horas de formación / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Precio — 60 %; mejora en el tiempo de normalización del parque de puestos TIC — 2 %; equipo de trabajo — 10 %; mejora en porcentaje de puestos TIC correctamente inventariado — 2 %; mejora en el número de horas de formación — 1 %; organización de los servicios reactivos — 8 %; organización de los servicios proactivos — 8 %; planificación y modelo de prestación del servicio — 6 %; modelo de gobernanza del servicio — 3 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote III — Servicios para centros educativos de niveles no universitarios de titularidad de la Generalitat Valenciana

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200
50312000
72514000
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES52
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicios para centros educativos de niveles no universitarios de titularidad de la Generalitat Valenciana.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Organización de los servicios en el entorno educativo / Weging: 11
Kwaliteitscriterium - Naam: Planificación y modelo de prestación del servicio / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Modelo de gobernanza del servicio / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 65
Kostencriterium - Naam: Mejora en porcentaje de equipamiento correctamente inventariado / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Mejora en el número de horas de formación / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Precio — 65 %; mejora en porcentaje de equipamiento correctamente inventariado — 10 %; mejora en el número de horas de formación — 5 %; organización de los servicios en el entorno educativo — 11 %; planificación y modelo de prestación del servicio — 6 %; modelo de gobernanza del servicio — 3 %.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 079-153396
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CNMY17/DGTIC/24
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lote I – Servicios reactivos de la Administración de Justicia (incluye las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kit Informática, S. L.
B46383337
Valencia
Spanje
NUTS-code: ES523
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 442 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 124 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lote II – Servicios reactivos de la Administración del Consell (exceptuando la Conselleria de Sanitat i Salut Pública) y organismos autónomos y servicios proactivos para todo el parque de la Generalitat Valenciana, a excepción de: Conselleria de Sanitat i Salut Pública y centros educativos de titularidad pública de la Comunitat Valenciana

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fujitsu Technology Solutions, S. A.
A28472819
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES30
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 442 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 681 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lote III – Servicios para centros educativos de niveles no universitarios de titularidad de la Generalitat Valenciana

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S. A.
A78053147
Valencia
Spanje
NUTS-code: ES523
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 442 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 414 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Fecha formalización de los 3 lotes: 9.2.2018.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Madrid
Spanje

Internetadres: http://tribunalcontratos.gob.es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Servicio de Contratación y Asuntos Generales
C/ Palau, 12
Valencia
46003
Spanje
Telefoon: +34 961613291
E-mail: sabater_ros@gva.es

Internetadres: http://www.contratacion.gva.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018