Diensten - 113568-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Award Aankondiging - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Oostenrijk-Wenen: Tolkdiensten

2018/S 051-113568

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2, 1010 Wien
Wien
AT-Österreich
Oostenrijk
Contactpersoon: Exekutivsekretariat der Österreichischen EU-Ratspräsidentschaft 2018
Telefoon: +43 501150-4720
E-mail: wolfgang.renezeder@bmeia.gv.at
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bmeia.gv.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dolmetschleistungen für den Österr. EU-Ratsvorsitz 2018. Referenznummer der Bekanntmachung: BMEIA-09/0001-ESIAT-EU-PRÄS.2018/2017

Referentienummer: 477271-2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79540000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dolmetschleistungen während des Österr. EU-Ratsvorsitzes 2018

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 570 300.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verhandlungsverfahren

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Preis / Weging: 50 Punkte
Kwaliteitscriterium - Naam: Gesamtkonzept / Weging: 20 Punkte
Kwaliteitscriterium - Naam: Referenzen für Projektkoordinatorstellvertreter / Weging: 15 Punkte
Kwaliteitscriterium - Naam: Referenzen im Bereich Staatenkonferenzen / Weging: 15 Punkte
Prijs - Weging: 50 von 100 Punkten
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bietergemeinschaft Riezinger Tschager Eustace-Werkner
Wien
Oostenrijk
NUTS-code: AT
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 570 300.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergstraße 192-196
Wien
1030
Oostenrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018