Diensten - 113601-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Polkowice: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2018/S 051-113601

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2
Polkowice
59-100
Polen
Contactpersoon: Andrzej Szyszka
Telefoon: +48 608557725
E-mail: pdr-zamowienia@pdr-eko.pl
NUTS-code: PL516

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://pdr-eko.pl/bip/index.php

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z teren

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice.

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Gospodarki Odpadami (ZGO), ul. Działkowa 20, Polkowice. Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym w zakresie oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000
90512000
90513000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL516
Voornaamste plaats van uitvoering:

Polkowice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 1212 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Gospodarki Odpadami (ZGO), ul. Działkowa 20, Polkowice. Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym w zakresie oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

2. Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest teren Zakładu Gospodarki Odpadami (ZGO) zlokalizowanego ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice.

Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających na powtórzeniu podobnych usług, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi, zgodnie z art. 36 a ust. 2 pkt 2) ustawy pzp.

Na podstawie art. 29 ust 3a (oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (pełny etat) przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

a) co najmniej 1 osoba zdolna do wykonania zamówienia, uprawnioną do nadzoru i koordynacji wykonywania zamówienia oraz do kontaktu z Zamawiającym, posiadającą min 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką odpadami

b) co najmniej 2 osoby zdolne do wykonania zamówienia, pełniących funkcję kierowcy posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony (prawo jazdy kat. C)

Zamawiający na czas urlopów oraz usprawiedliwionej nieobecności pracownika dopuszcza zastępstwo tych osób na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w niniejszym punkcie, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w § 6 wzoru umowy, który stanowi integralną część SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 012-023210
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z teren

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Po dokonaniu czynności otwarcia ofert ustalono, że oferta z najniższą ceną (w wysokości 2 787 696,00 PLN brutto wyliczoną w formularzu ofertowym w oparciu o wskazaną powyżej cenę jednostkową brutto 1 Mg w wysokości 258,12 PLN) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 2 274 480,00 PLN brutto, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie unieważnia się.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej. 2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (adres: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska, strona internetowa: www.uzp.gov.pl) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie,albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w w/w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Zamawiający, nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Zasady postępowania po wniesieniu odwołania, zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp.

12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

16. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018