Diensten - 113687-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Nederland-Hilversum: Software en informatiesystemen

2018/S 051-113687

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 043-094059)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Coöperatie voor rechtenmanagement en exploitatie
69343950
Bart de Graaffweg 2
Hilversum
1217 ZL
Nederland
Contactpersoon: Jerry Braaksma
Telefoon: +31 625638438
E-mail: jerry.braaksma@npo.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.npo.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=81255

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rechtenmanagementsysteem

Referentienummer: 81255 rechtenmanagementsysteem
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het contracteren van een ervaren leverancier die bewezen ervaring heeft met de levering, implementatie en onderhoud van een Gezamenlijk Rechtenmanagementsysteem.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 043-094059

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 28/03/2018
Te lezen:
Datum: 30/03/2018
VII.2)Overige nadere inlichtingen: