Diensten - 113695-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Zweden-Stockholm: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2018/S 051-113695

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Kungliga Tekniska högskolan
202100-3054
Roslagstullsbacken 21
Stockholm
10691
Zweden
Contactpersoon: Kicki Holmberg
E-mail: hoki@kth.se
NUTS-code: SE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kth.se

I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Large scale protein production

Referentienummer: C-2018-0376
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Secretome project within the Wallenberg Center for protein research at the royal institute of technology needs larger amounts of specific proteins that previously have been produced in our high-throughput protein production workflow. In order to get reproducible results we need to use the same expression system (QMCF Technology) throughout the study, from small-scale to large-scale.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 30 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73100000
73110000
73300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110
NUTS-code: SE110
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Secretome project within the Wallenberg Center for protein research at the royal institute of technology has set up a high-throughput protein production pipeline based on the QMCF Technology. This enables us to produce small amounts of many proteins. For further development we need larger amounts of specific proteins that previously have been produced in the high-throughput protein production workflow. In order to get reproducible and compatible results, we need to use the same expression system throughout the study, from small-scale to large-scale. Icosagen Cell Factory OÜ is the only service provider using QMCF technology.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

The Secretome project within the Wallenberg Center for protein research at the royal institute of technology has since the start of the project (2013) been using a technology called the QMCF Technology (Patent number: EP1851319). The QMCF Technology, developed by the Estonian company Icosagen Cell Factory OÜ, is an expression system that uses specific mammalian cells (QMCF cell lines) and vectors (QMCF plasmids) for production of recombinant proteins. By using this technology we are able to produce a large number of recombinant proteins in Chinese Hamster Ovary (CHO) cells yearly. Other expression systems have been tested, but the QMFC Technology was chosen to be the best alternative. Today we have generated over 3 000 expression vectors that all are designed to work exclusively in Icosagen QMCF cells.

As a part of further development of the project we need larger amounts of specific proteins that have been produced in the high-throughput protein production (HTPP) workflow. We do not have the possibility to run large-scale production and the needed quality controls in this scale, so we need to buy this service. In order to get reproducible and compatible results, we need to use the same expression system throughout the study, from small-scale to large-scale. Small-scale production data as well as expression vectors are designed to work exclusively in Icosagen's QMCF cells therefore we need to use the QMCF Technology even for the large-scale production. Since Icosagen Cell Factory OÜ is the only service provider using QMCF technology the service will be purchased from them.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
08/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Icosagen Cell Factory OÜ
Tartu maakond
Estland
NUTS-code: EE0
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 30 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018