Diensten - 113979-2014

Beknopt weergeven

04/04/2014    S67

Luxemburg-Luxemburg: Ondersteuning van externe gebruikers van Eurostat

2014/S 067-113979

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, Eurostat
Postadres: Gebouw Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2920
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Lieselotte Plapp
Ter attentie van: Mariana Kotzeva
E-mail: estat-call-for-tenders-directorate-b@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=452

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Officiële benaming: Europese Commissie, Eurostat
Postadres: rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxemburg
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Lieselotte Plapp
Ter attentie van: Mariana Kotzeva
E-mail: estat-call-for-tenders-directorate-b@ec.europa.eu
Internetadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=452

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: Europese Commissie, Eurostat
Postadres: Gebouw Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2920
Land: Luxemburg
Ter attentie van: eenheid A.5 (CAD) — BECH F2/907

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Andere: statistieken.
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Ondersteuning van externe gebruikers van Eurostat
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 10: Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: In de kantoren van de contractant (percelen 1-12).
In de kantoren van de Commissie (perceel 13).
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 48
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Deze uitnodiging tot inschrijving betreft activiteiten in het kader van „Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen” voor de volgende percelen:
perceel 1: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Spaans;
perceel 2: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Deens;
perceel 3: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Duits;
perceel 4: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Ests;
perceel 5: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Engels;
perceel 6: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Frans;
perceel 7: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Lets;
perceel 8: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Hongaars;
perceel 9: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Nederlands;
perceel 10: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Portugees;
perceel 11: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Fins;
perceel 12: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Zweeds;
perceel 13: centrale gebruikersondersteuning.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79330000 Statistische dienstverlening

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor een of meer percelen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Perceel 1: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Spaans:
de omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 1 000 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 4 000 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Perceel 2: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Deens:
de omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 800 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 3 200 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Perceel 3: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Duits:
de omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 8 000 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 32 000 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Perceel 4: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Ests:
de omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 500 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 2 000 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Perceel 5: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Engels:
de omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 5 000 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 20 000 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Perceel 6: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Frans:
de omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 1 500 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 6 000 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Perceel 7: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Lets:
de omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 600 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 2 400 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Perceel 8: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Hongaars:
de omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 600 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 2 400 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Perceel 9: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Nederlands:
de omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 1 000 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 4 000 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Perceel 10: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Portugees:
de omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 400 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 1 600 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Perceel 11: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Fins:
de omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 400 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 1 600 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Perceel 12: bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Zweeds:
de omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 800 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 3 200 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Perceel 13: centrale gebruikersondersteuning:
de omvang van de opdracht wordt geraamd op 245 mandagen per lopend jaar, wat neerkomt op 980 mandagen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Spaans
1)Korte beschrijving
Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Spaans.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79330000 Statistische dienstverlening

3)Hoeveelheid of omvang
De omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 1 000 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 4 000 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 2 Titel: Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Deens
1)Korte beschrijving
Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Deens.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79330000 Statistische dienstverlening

3)Hoeveelheid of omvang
De omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 800 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 3 200 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 3 Titel: Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Duits
1)Korte beschrijving
Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Duits.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79330000 Statistische dienstverlening

3)Hoeveelheid of omvang
De omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 8 000 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 32 000 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 4 Titel: Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Ests
1)Korte beschrijving
Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Ests.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79330000 Statistische dienstverlening

3)Hoeveelheid of omvang
De omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 500 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 2 000 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 5 Titel: Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Engels
1)Korte beschrijving
Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Engels.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79330000 Statistische dienstverlening

3)Hoeveelheid of omvang
De omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 5 000 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 20 000 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 6 Titel: Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Frans
1)Korte beschrijving
Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Frans.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79330000 Statistische dienstverlening

3)Hoeveelheid of omvang
De omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 1 500 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 6 000 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 7 Titel: Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Lets
1)Korte beschrijving
Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Lets.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79330000 Statistische dienstverlening

3)Hoeveelheid of omvang
De omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 600 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 2 400 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 8 Titel: Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Hongaars
1)Korte beschrijving
Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Hongaars.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79330000 Statistische dienstverlening

3)Hoeveelheid of omvang
De omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 600 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 2 400 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 9 Titel: Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Nederlands
1)Korte beschrijving
Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Nederlands.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79330000 Statistische dienstverlening

3)Hoeveelheid of omvang
De omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 1 000 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 4 000 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 10 Titel: Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Portugees
1)Korte beschrijving
Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Portugees.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79330000 Statistische dienstverlening

3)Hoeveelheid of omvang
De omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 400 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 1 600 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 11 Titel: Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Fins
1)Korte beschrijving
Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Fins.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79330000 Statistische dienstverlening

3)Hoeveelheid of omvang
De omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 400 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 1 600 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 12 Titel: Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Zweeds
1)Korte beschrijving
Bijstand aan Eurostat bij de behandeling van gebruikersaanvragen in het Zweeds.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79330000 Statistische dienstverlening

3)Hoeveelheid of omvang
De omvang van de totale opdracht wordt geraamd op 800 aanvragen per jaar, wat neerkomt op 3 200 aanvragen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
Er worden jaarlijks 4 gebruikersopleidingen georganiseerd, wat neerkomt op 16 gebruikersopleidingen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 13 Titel: Centrale gebruikersondersteuning
1)Korte beschrijving
Centrale gebruikersondersteuning.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79330000 Statistische dienstverlening

3)Hoeveelheid of omvang
De omvang van de opdracht wordt geraamd op 245 mandagen per lopend jaar, wat neerkomt op 980 mandagen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
zie de aanbestedingsstukken.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
ESTAT/B/2014/002.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 5.5.2014 - 17:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
16.5.2014 - 17:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22.5.2014 - 10:00

Plaats:

BECH B4/444.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: 1 gevolmachtigde vertegenwoordiger per inschrijver. Een geschreven toelating, ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger moet aan de voorzitter van het openingscomité worden voorgelegd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
De aanbestedingsstukken zijn zonder verzoek/registratie vooraf direct elektronisch toegankelijk via het internetadres in I.1.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25.3.2014