Leveringen - 114034-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Inowrocław: Abri's

2018/S 051-114034

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
Contactpunt(en): Urząd Miasta Inowrocławia
Ter attentie van: Urszula Borkowska
88-100 Inowrocław
Polen
Telefoon: +48 523555250
E-mail: zamowienia@inowroclaw.pl
Fax: +48 523555233

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.inowroclaw.pl

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

44212321, 48813100, 45215500, 30144400, 30200000, 48000000, 45000000, 45100000, 45310000, 45311100, 45330000

Beschrijving
Abri's.
Elektronische bulletin boards.
Openbare toiletten.
Automatische kaartjesverkoop.
Computeruitrusting en -benodigdheden.
Software en informatiesystemen.
Bouwwerkzaamheden.
Bouwrijp maken van terreinen.
Aanleg van elektriciteit.
Aanbrengen van elektrische bedrading.
Loodgieterswerk.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
23.4.2018 - 10:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Pools.