Leveringen - 114123-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Frankrijk-Rennes: Microgolfbuizen en uitrusting

2018/S 051-114123

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

MINARM/DGA/DO/S2A
fr 54 152 000 469 00014
Ministère des armées — direction générale de l'armement — direction des opérations — service des achats d'armement/division achats Bruz. Ministère des armées/DGA/DO/S2A/Prod/DA-BZ, boite postale 7, F-35998 Rennes Cedex 9
Contactpunt(en): Acheteur négociateur
Ter attentie van: M. Hervé RENAIS, Ministère des armées
35998 Rennes Cedex 9
Frankrijk
Telefoon: +33 290898177
E-mail: herve.renais@intradef.gouv.fr

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.ixarm.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr

Elektronische toegang tot informatie : http://www.ixarm.com

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: http://www.marches-publics.gouv.fr

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Ministère des armées/DGA/DO/S2A/DA- BZ
fr 54 152 000 469 00014
Ministère des armées — direction générale de l'armement — direction des opérations — service des achats d'armement — division achats Bruz. Ministère des armées/DGA/DO/S2A/Prod/DA-BZ, boite postale 7, F-35998 Rennes Cedex 9
Contactpunt(en): Acheteur négociateur
Ter attentie van: M. Hervé RENAIS
35998 Rennes Cedex 9.
Telefoon: +33 290898177
E-mail: herve.renais@intradef.gouv.fr

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Phase de candidature uniquement
fr 54 152 000 469 00014
La présente publication concerne uniquement une demande de candidature. Le dossier de consultation sera envoyé ultérieurement et uniquement aux candidats admis à soumissionner
Contactpunt(en): Acheteur négociateur
Ter attentie van: M. Hervé RENAIS
35998 Rennes Cedex 9.
Telefoon: +33 290898177
E-mail: herve.renais@intradef.gouv.fr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: La procédure est obligatoirement dématérialisée
fr 54 152 000 469 00014
Pour la remise éventuelle d'une copie de sauvegarde. Voir la section V1.3: informations complémentaires
35998 Renes Cedex 9

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31711420

Beschrijving
Microgolfbuizen en uitrusting .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
19.4.2018 - 15:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Frans.