Diensten - 114169-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Reus: Reparatie en onderhoud van machines

2018/S 051-114169

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Reus Serveis Municipals S. A., Divisió Aigües de Reus
A-43673839
Plaça Antoni Sabaté Esteve, 1
Contactpunt(en): Reus Serveis Municipals S. A., Divisió Aigües de Reus
Ter attentie van: Servicios tecnicos
43201 Reus
Spanje
Telefoon: +34 977345843
E-mail: stecnics@aiguesdereus.cat
Fax: +34 977342937

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.aiguesdereus.cat

Elektronische toegang tot informatie : https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=29948334&reqCode=viewCn&idCap=12628397&

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50530000

Beschrijving
Reparatie en onderhoud van machines.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
28.3.2018 - 13:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Spaans.
Andere: Catalán.