Diensten - 114175-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Pamplona: Cafetariadiensten

2018/S 051-114175

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
Q3150004D
Avenida del Ejército, 2
Contactpunt(en): Servicio de Aprovisionamiento y Servicios Generales
31002 Pamplona (Navarra)
Spanje
Telefoon: +34 848428843/8760
E-mail: seraprov@cfnavarra.es
Fax: +34 848428894

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.contrataciones.navarra.es

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

55330000

Beschrijving
Cafetariadiensten.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18.4.2018 - 23:59
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
18.4.2018 - 23:59
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Spaans.