Diensten - 114181-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Kutno: Diensten voor ophalen van vuilnis

2018/S 051-114181

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Gmina Kutno
Kutno
Ter attentie van: Magdalena Stobienia
99-300 Kutno
Polen
Telefoon: +48 24355-70-20
E-mail: sekretariat@gminakutno.pl
Fax: +48 24355-70-21

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.bip.gminakutno.pl

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90511000, 90511300, 90510000, 90600000

Beschrijving
Diensten voor ophalen van vuilnis.
Diensten voor het verzamelen van straatafval.
Afvalverzameling en –verwerking.
Verwijderen, schoonmaken en ontsmetten binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
23.4.2018 - 10:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Pools.