Diensten - 114183-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Rho: Welzijnszorg voor kinderen en jongeren

2018/S 051-114183

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i servizi alla persona — SER.CO.P.
Italia
Via dei Cornaggia 33
Contactpunt(en): Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i servizi alla persona — SER.CO.P.
Ter attentie van: Laura Raimondi
20017 Rho
Italië
Telefoon: +39 0293207312
E-mail: acquisti@sercop.it
Fax: +39 0293207317

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.sercop.it/

Adres van het kopersprofiel: http://www.sercop.it/

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

85311300

Beschrijving
Welzijnszorg voor kinderen en jongeren.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
23.4.2018 - 12:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Italiaans.