Leveringen - 114214-2019

12/03/2019    S50    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Kantoormeubilair

2019/S 050-114214

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maanteeamet
Nationaal identificatienummer: 70001490
Postadres: Teelise tn 4
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 10916
Land: Estland
Contactpersoon: Ave Aujärv
E-mail: ave.aujarv@mnt.ee
Telefoon: +372 6119408

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mnt.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1554824/general-info
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1554824/tenders
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Teede hoid ja liiklusohutus

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maanteeameti Tartu teenindusbüroosse mööbli valmistamine, ostmine ja paigaldamine

Referentienummer: 206019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39130000 Kantoormeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Maanteeameti Tartu teenindusbüroosse esindusse mööbli valmistamine, ostmine ja paigaldamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 144 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000 Kantoormeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maanteeameti Tartu teenindusbüroo aadressil Sepa 23, Tartu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maanteeameti Tartu teenindusbüroosse esindusse mööbli valmistamine, ostmine ja paigaldamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 144 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Uuendamise (muutmise) tingimused on toodud HDs II „Hankelepingu projekt“.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Pakkuja viimase kolme, riigihanke algamise ajaks lõppenud, majandusaasta netokäive (müügitulu) peab kokku olema vähemalt 220 000 EUR. Ühispakkujad võivad vastavad näitajad summeerida. Pakkuja esitab hankija nõudmisel riigihanke algamise ajaks lõppenud viimase majandusaasta aruande väljavõtte või muud dokumendid, mis tõendavad pakkuja majandusaasta netokäibe suurust, (juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul ei kohaldu, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult kättesaadavad). Hankija soovitab hankemenetluse kiirema läbiviimise huvides esitada nimetatud dokumendid juba koos pakkumusega, kui see ei ole hankijale äriregistrist avalikult kättesaadav. Kui pakkuja soovib tõendada oma vastavust majandusliku ja finantsseisundi tingimustes esitatud nõuetele teise ettevõtja vahendite alusel, esitab pakkuja hankepassis andmed tuginetava isiku kohta. Teine ettevõtja, kelle netokäibele tugineti, vastutab koos pakkujaga solidaarselt hankelepingu selle osa täitmise eest, mille suhtes tema vahenditele tugineti. Kui pakkuja soovib tõendada enda vastavust netokäibele esitatud nõuetele teiste ettevõtjate vahendite alusel, peab pakkuja esitama hankepassi ka selle isiku kohta, kelle vahenditele ta tugineb. Pakkuja esitab hankija nõudmisel HD I vormi 2a kohase teise ettevõtja nõusoleku, milles teine ettevõtja märgib: a) kui suures netokäibe summas ta lubab pakkujal tema netokäibele tugineda; b) kinnitab, et ta annab pakkujale lepingu täitmisel vajadusel rahalisi vahendeid; ning c) kinnitab, et ta vastutab koos pakkujaga solidaarselt hankelepingu selle osa täitmise eest, mille suhtes tema vahenditele tugineti. Hankija soovitab hankemenetluse kiirema läbiviimise huvides esitada nimetatud dokument juba koos pakkumusega ning kui teise isiku majandusaasta aruanne ei ole hankijale äriregistrist avalikult kättesaadav, siis soovitab hankija esitada aruande väljavõte või muud dokumendid, mis tõendavad teise isiku majandusaasta netokäibe suurust juba koos pakkumusega.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Pakkuja peab riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul olema nõuetekohaselt täitnud vähemalt ühe mööbli valmistamise ja/või müügi- ning paigaldamise lepingu maksumusega vähemalt 60 000 EUR ilma käibemaksuta.

Pakkuja esitab hankepassis nimekirja hankija poolt kindlaksmääratud tunnustele vastavatest lepingutest, mis on täidetud riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul.

Pakkuja esitab hankija nõudmisel ostja kinnituse, milles kinnitatakse, et nimetatud lepingu alusel valmistati ja/või müüdi ning paigaldati mööblit, koos andmetega lepingu täitmise tähtaja ja lepingu maksumuse kohta ilma käibemaksuta.

Hankija soovitab hankemenetluse kiirema läbiviimise huvides esitada nimetatud dokument juba koos pakkumusega.

Kui pakkuja soovib tõendada oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele teise ettevõtja vahendite alusel, esitab pakkuja hankepassis andmed tuginetava isiku kohta.

Kui pakkuja soovib tõendada oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele teise ettevõtja vahendite alusel, peab pakkuja esitama hankepassi ka selle isiku kohta, kelle vahenditele ta tugineb.

Pakkuja esitab hankija nõudmisel HD I vormi 2b kohase teise ettevõtja nõusoleku, milles teine ettevõtja: a) kinnitab, et on nõus, et pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele tema näitajate alusel, nimetades ära teise isiku tehnilise ja kutsealase pädevuse kirjelduse, millele pakkuja tugineb; b) kinnitab, et osaleb hankelepingu vahetul täitmisel vähemalt osas, milles pakkuja tugines tema näitajatele oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavuse tõendamisel kvalifitseerimise tingimustele.

Hankija soovitab hankemenetluse kiirema läbiviimise huvides esitada nimetatud dokument juba koos pakkumusega.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Estisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/03/2019