Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 114215-2020

09/03/2020    S48

België-Brussel: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 048-114215

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Landbouw en Visserij
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16724
Postadres: Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35, bus 40
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1030
Land: België
Contactpersoon: Timo Ghysels
E-mail: tim.ghysels@lv.vlaanderen.be
Telefoon: +32 25527521
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vlaanderen.be/landbouw
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368932
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Landbouw en visserij

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkeling van een smartphone applicatie voor geotagged photos en perceelskenmerken via augmented reality

Referentienummer: Departement Landbouw en Visserij-OPD/CAPSAT/APP/2019/01-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de ontwikkeling van een smartphone applicatie die landbouwers toelaat om op een verzekerde manier ‘geotagged photos’ te kunnen nemen en versturen, met een grafische overlay van landbouwperceelskenmerken via augmented reality op de camera. Het departement Landbouw en Visserij zoekt hierbij een evenwicht tussen de efficiëntiewinsten binnen de controle op de monitoring van landbouwpercelen en een dienstverlening naar klanten toe. De gebruiksvriendelijkheid van de applicatie is van uiterst grote belangrijkheid voor een vlotte en wijdverspreide ingebruikname door onze klanten. De app moet een aantal functionaliteiten bevatten (zie selectieleidraad).

De ontwikkeling en de uitrol van de applicatie moet afgerond zijn binnen een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van gunning. In principe wordt de start van deze opdracht voorzien vanaf 14.2.2020.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 172 230.08 EUR / Hoogste offerte: 248 549.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72262000 Ontwikkeling van software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft de ontwikkeling van een smartphone applicatie die landbouwers toelaat om op een verzekerde manier ‘geotagged photos’ te kunnen nemen en versturen, met een grafische overlay van landbouwperceelskenmerken via augmented Reality op de camera. Het departement Landbouw en Visserij zoekt hierbij een evenwicht tussen de efficiëntiewinsten binnen de controle op de monitoring van landbouwpercelen en een dienstverlening naar klanten toe. De gebruiksvriendelijkheid van de applicatie is van uiterst grote belangrijkheid voor een vlotte en wijdverspreide ingebruikname door onze klanten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Concept / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: technische biotoop / Weging: 15
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Op 25.10.2019 wordt een algemene Q&A-sessie georganiseerd. Alle geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd hierop aanwezig te zijn om bijkomende verduidelijkingen bij de opdracht te verkrijgen. De sessie zal doorgaan van 13:30 tot 16:30 in zaal Ellips 0.A.13 op hoofdzetel van de administratieve entiteit.

Voor verdere details zie de selectieleidraad.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 211-518245
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

OPD/CAPSAT/APP/2019/01 – ontwikkeling van een smartphone applicatie voor geotagged photos en perceelskenmerken via augmented reality

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Endare bvba
Postadres: Ottergemsesteenweg-Zuid 808b
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 172 230.08 EUR / Hoogste offerte: 248 549.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Op 25.10.2019 wordt een algemene Q&A-sessie georganiseerd. Alle geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd hierop aanwezig te zijn om bijkomende verduidelijkingen bij de opdracht te verkrijgen. De sessie zal doorgaan van 13:30 tot 16:30 in zaal Ellips 0.A.13 op hoofdzetel van de administratieve entiteit.

Met het oog op het vlotte verloop van bovenstaande sessie, wordt de kandidaten gevraagd op voorhand de vragen over te maken aan de aanbestedende overheid. Dit kan door de vraag over te maken aan tim.ghysels@lv.vlaanderen.be met als onderwerp van de mail ‘Q&A-sessie OPD/CAPSAT/APP/2019/01 – naam kandidaat-opdrachtnemer’ en dit voor 22.10.2019, 12:00. Voor verdere details: zie selectieleidraad.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan u tegen deze beslissing beroep instellen bij de Raad van State. Om ontvankelijk te zijn moet u dit beroep indienen binnen 60 dagen na deze betekening. De inleiding van het beroep gebeurt door een gedagtekend verzoekschrift dat door u of door een advocaat ondertekend moet zijn. Het verzoekschrift moet u bij aangetekende brief sturen aan de eerste voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel. Het beroep kan ook elektronisch worden ingeleid. Meer informatie vindt u hierover op de website van de Raad van State: http://www.raadvanstate.be/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/03/2020