Leveringen - 114218-2019

12/03/2019    S50    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2019/S 050-114218

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich
Postadres: ul. Piotrkowska 175
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 90-447
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Gałuszka
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telefoon: +48 422726462

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Centrum Usług Wspólnych (Kancelaria ZIM)
Postadres: ul. Piotrkowska 175
Plaats: Łódź
Postcode: 90-447
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Gałuszka - w zakresie procedury przetargowej
Telefoon: +48 422726462
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Zakup i dostawa mebli miejskich dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi”

Referentienummer: ZIM-DZ.2621.3.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000 Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8). Więcej informacji w pkt 3 Tom I SIWZ. Zamawiający zawarł umowy o dofinansowanie:

— Projektu 1 nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17,

— Projektu 2 nr: WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17,

— Projektu 3 nr: WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16,

— Projektu 4 nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17,

— Projektu 5 nr: WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17,

— Projektu 6 nr: WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17,

— Projektu 8 nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa mebli miejskich – ławek z oparciem i podłokietnikiem (typ I – konstrukcja żeliwna, listwy siedziska i oparcia z drewna) dla przestrzeni publicznych (...)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43325000 Uitrusting voor parken en speelplaatsen
39113600 Banken
39111000 Zitmeubelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Voornaamste plaats van uitvoering:

Łódź

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8).

Część I:

Zakup i dostawa mebli miejskich – ławek z oparciem i podłokietnikiem (typ I – konstrukcja żeliwna, listwy siedziska i oparcia z drewna) dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części I) oraz w Tomie II – Formularz Aktu Umowy (dla części I).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na meble miejskie / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części I w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części I nie może przekraczać 30 % wartości każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie do dnia 31.10.2019 r.;

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część I – 7 700,00 PLN (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych 00/100)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa mebli miejskich – ławek z oparciem i podłokietnikiem (typ II – konstrukcja żeliwno-stalowa, listwy siedziska i oparcia ze stali) dla przestrzeni publicznych (...)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43325000 Uitrusting voor parken en speelplaatsen
39113600 Banken
39111000 Zitmeubelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Voornaamste plaats van uitvoering:

Łódź

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).

Część II:

Zakup i dostawa mebli miejskich – ławek z oparciem i podłokietnikiem (typ II – konstrukcja żeliwno-stalowa, listwy siedziska i oparcia ze stali) dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części II) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części II).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na meble miejskie / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części II w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części II nie może przekraczać 30 % wartości każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie do dnia 31 października 2019r.;

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część II – 2900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa mebli miejskich – ławek peronowych wolnostojących dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43325000 Uitrusting voor parken en speelplaatsen
39113600 Banken
39111000 Zitmeubelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Voornaamste plaats van uitvoering:

Łódź

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).

Część III:

Zakup i dostawa mebli miejskich – ławek peronowych wolnostojących dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części III) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części III).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na meble miejskie / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części III w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części III nie może przekraczać 30 % wartości każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie do dnia 31 października 2019r.;

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część III – 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa mebli miejskich – koszy ulicznych dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43325000 Uitrusting voor parken en speelplaatsen
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
44619000 Overige opbergmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Voornaamste plaats van uitvoering:

Łódź

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).

Część IV:

Zakup i dostawa mebli miejskich – koszy ulicznych dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części IV) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części IV).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na meble miejskie / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części IV w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części IV nie może przekraczać 30 % wartości każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie do dnia 31 października 2019r.;

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część IV – 6300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawę mebli miejskich –koszy na psie odpady dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43325000 Uitrusting voor parken en speelplaatsen
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
44619000 Overige opbergmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Voornaamste plaats van uitvoering:

Łódź

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).

Część V:

Zakup i dostawa mebli miejskich –koszy na psie odpady dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części V) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części V).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na meble miejskie / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części V w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części V nie może przekraczać 30 % wartości każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie do dnia 31 października 2019r.;

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część V – 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa mebli miejskich – osłon pionowych na drzewo dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43325000 Uitrusting voor parken en speelplaatsen
34928460 Verkeerskegels
34928110 Vangrails langs wegen
34928120 Onderdelen van afzettingen
34928300 Middenbermbeveiliging
34928450 Verkeerszuiltjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Voornaamste plaats van uitvoering:

Łódź

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).

Część VI:

Zakup i dostawa mebli miejskich – osłon pionowych na drzewo dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części VI) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części VI).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na meble miejskie / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części VI w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części VI nie może przekraczać 30 % wartości każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie do dnia 31 października 2019r.;

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część VI – 3100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa mebli miejskich – słupków przeszkodowych (separatorów) dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43325000 Uitrusting voor parken en speelplaatsen
34928460 Verkeerskegels
34928450 Verkeerszuiltjes
34928110 Vangrails langs wegen
34928120 Onderdelen van afzettingen
34928300 Middenbermbeveiliging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Voornaamste plaats van uitvoering:

Łódź

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).

Część VII:

Zakup i dostawa mebli miejskich – słupków przeszkodowych (separatorów) dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części VII) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części VII).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na meble miejskie / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części VII w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części VII nie może przekraczać 30 % wartości każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie do dnia 31 października 2019r.;

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część VII – 5600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa mebli miejskich – barierek ulicznych ze skrzynkami na kwiaty dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43325000 Uitrusting voor parken en speelplaatsen
34928460 Verkeerskegels
34928450 Verkeerszuiltjes
34928110 Vangrails langs wegen
34928120 Onderdelen van afzettingen
34928300 Middenbermbeveiliging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Voornaamste plaats van uitvoering:

Łódź

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).

Część VIII:

Zakup i dostawa mebli miejskich – barierek ulicznych ze skrzynkami na kwiaty dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części VIII) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części VIII).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na meble miejskie / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części VIII w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części VIII nie może przekraczać 30 % wartości każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie do dnia 31 października 2019r.;

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część VIII – 2900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa mebli miejskich –gablot typu „City – Light” dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43325000 Uitrusting voor parken en speelplaatsen
31523000 Verlichte borden en naamplaten
30195000 Borden
30192170 Prikborden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Voornaamste plaats van uitvoering:

Łódź

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).

Część IX:

Zakup i dostawa mebli miejskich –gablot typu „City – Light” dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części IX) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części IX).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na meble miejskie / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części IX w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części IX nie może przekraczać 30 % wartości każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie do dnia 31 października 2019r.;

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część IX – 3300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa mebli miejskich – słupów ogłoszeniowych dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43325000 Uitrusting voor parken en speelplaatsen
34928410 Bermpaaltjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Voornaamste plaats van uitvoering:

Łódź

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).

Część X:

Zakup i dostawa mebli miejskich – słupów ogłoszeniowych dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części X) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części X).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na meble miejskie / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części X w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części X nie może przekraczać 30 % wartości każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie do dnia 31 października 2019r.;

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część X – 5200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa mebli miejskich – zdrojów ulicznych dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43325000 Uitrusting voor parken en speelplaatsen
42131160 Hydranten
42130000 Kranen, afsluiters, kleppen en dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Voornaamste plaats van uitvoering:

Łódź

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).

Część XI:

Zakup i dostawa mebli miejskich – zdrojów ulicznych dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części XI) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części XI).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na meble miejskie / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części XI w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części XI nie może przekraczać 30 % wartości każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie do dnia 31 października 2019r.;

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część XI – 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa mebli miejskich – wiat przystankowych typu I i II dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44212321 Abri's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Voornaamste plaats van uitvoering:

Łódź

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).

Część XII:

Zakup i dostawa mebli miejskich – wiat przystankowych typu I i II dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części XII) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części XII).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na meble miejskie / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części XII w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części XII nie może przekraczać 30 % wartości każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie do dnia 31 października 2019r.;

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część XII –4200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, którew oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono - nawezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następującychdokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych):

2.1. wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, Formularz wraz z wykazem dostaw zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.

2.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:

a)referencje,

b)inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,

c)oświadczenia wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 3 Ustawy):

1.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału

W postępowaniu;

3.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.

6.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór(...)

Eventuele minimumeisen:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dla części:

I

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę ławek z oparciami i podłokietnikami (ławek żeliwnych,listwy siedziska i oparcia z drewna) o łącznej wartości nie mniejszej niż 80000,00zł brutto

II

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę ławek z oparciami i podłokietnikami (ławek żeliwno-stalowych,listwy siedziska i oparcia ze stali) o łącznej wartości nie mniejszej niż 80000,00zł brutto

III

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę ławek wolnostojących peronowych i/lub ławek z oparciami i podłokietnikami (ławek żeliwnych,listwy siedziska i oparcia z drewna i/lub ławek żeliwno-stalowych,listwy siedziska i oparcia ze stali)o łącznej wartości nie mniejszej niż 50000,00zł brutto

IV

W okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę koszy ulicznych lub/i koszy na psie odpady o łącznej wartości nie mniejszej niż 50000,00zł brutto

V

W okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę koszy na psie odpady o łącznej wartości nie mniejszej niż 5000,00zł brutto

VI

W okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę osłon pionowych na drzewo o łącznej wartości nie mniejszej niż 20000,00zł brutto

VII

W okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę słupków przeszkodowych (separatorów) o łącznej wartości nie mniejszej niż 50000,00zł brutto

VIII

W okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę barierek ze skrzynkami kwiatowymi o łącznej wartości nie mniejszej niż 20000,00zł brutto

IX

W okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę gablot typu „CITY LIGHT” o łącznej wartości nie mniejszej niż 50000,00zł brutto

X

W okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę słupów ogłoszeniowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 20000,00zł brutto

XI

W okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę zdrojów ulicznych/zdroju ulicznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 15000,00zł brutto

XII

W okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę wiaty/wiat przystankowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 60000,00zł brutto(...)

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z aktem Umowy – Tom II SIWZ (dla części I-XII).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, POLSKA, pokój nr 308

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą: brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5 Ustawy(fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają, na poziomie opisanym poniżej warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.3) kryteria kwalifikacji, oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia – TOM I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego.Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.

3. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania w formie jednolitego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ) Zamawiający przekazuj w formie odrębnego pliku .xml, który po zaimportowaniu winien być uzupełniony, zapisany, podpisany i przekazany przez Wykonawcę w wersji elektronicznej (plik.pdf) spakowany wraz z ofertą (zip) oraz zaszyfrowany i złożony w terminie złożenia ofert. (Szczegółowa instrukcja - patrz: pkt 7.1.1., pkt 11.5, pkt.11.6, pkt.12.3 - TOM I - SIWZ)

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń,o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz.1126)

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku osoby, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Termin związania ofertą -60 dni.

8. Termin wykonania zamówienia:

Dla części I - XII:

Termin zakończenia realizacji zamówienia: 31 grudnia 2019 r.

Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem dostaw i montażu stanowiącym załącznik do umowy.

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert,przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym..

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 23.7 i 23.8 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/03/2019