Leveringen - 114316-2019

12/03/2019    S50    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Medische apparatuur

2019/S 050-114316

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postadres: ul. Wrocławska 1-3
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-901
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
E-mail: zam@5wszk.com.pl
Telefoon: +48 126308059

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.5wszk.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa urządzeń medycznych

Referentienummer: 15/ZP/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych obejmujące 2 pakiety.

Pakiet nr 1 - Rezonans Magnetyczny wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu oraz z konieczną adaptacją pomieszczeń i sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych - 1 kpl.

Pakiet nr 2 - Mammograf cyfrowy wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych - 1 kpl.

Na zasadach i warunkach określonych w SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rezonans Magnetyczny wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu oraz z konieczną adaptacją pomieszczeń wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111610 Unit voor magnetische resonantie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Rezonansu Magnetycznego, wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu oraz z konieczną adaptacją pomieszczeń i sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych - 1 kpl - na warunkach i zasadach określonych w SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: kryterium techniczne / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: termin gwarancji / Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 27/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

W związku z faktem, że zamówienie jest finansowane z dotacji MON (za wyjątkiem dostawy materiałów eksploatacyjnych), Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1A Pzp do unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania finansowania od którego zależy realizacja niniejszego zamówienia.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mammograf cyfrowy wraz sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111650 Instrumenten voor mammografie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mammografu - 1 kpl. na warunkach i zasadach określonych w SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: kryterium techniczne / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: termin gwarancji / Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 56
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

W związku z faktem, że zamówienie jest finansowane z dotacji MON(za wyjątkiem dostawy materiałów eksploatacyjnych), Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1A Pzp do unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania finansowania od którego zależy realizacja niniejszego zamówienia

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

W zakresie Pakietu nr 1, przyspieszenie procedury jest związane z faktem, że dostawa oraz świadczenie prac adaptacyjnych wymaga uzyskania niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień, co powoduje, że łączny okres trwania zamówienia (tj. dostawa + prace adaptacyjne) jest szacowane na około 7 miesięcy, a związku z faktem, że zamówienie jest objęte dotacją celową z Ministerstwa Obrony Narodowej, którą należy rozliczyć najpóźniej do początku grudnia 2019 roku nie istnieje możliwość ogłoszenia postępowania zachowując normalny, co najmniej 35 dni termin na składanie ofert, zwłaszcza, jeśli dodamy do tego niezbędny czas na udzielenie odpowiedzi na pytania, otwarcie postępowania, ocena ofert, wezwania dokumentów, rozstrzygnięcie, ewentualne odwołania. W zakresie pakietu nr 2, pilność jest związana z zatrudnieniem lekarzy do wykonywania pakietu onkologicznego za pomocą badań mammograficznych celem niezwłocznego uruchomienia procedur w tym zakresie.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Siedziba Sekcji Zamówień publicznych(pokój A budynek 52), 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska 1-3. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/ materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca opisze opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych w załączniku nr 2 (w kolumnie parametr oferowany), który powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

2. Dokumenty wraz z ofertą:

Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 1 – formularz opis przedmiotu zamówienia –

Zestawienie wymaganych i oferowanych wymagań.

Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 2 – formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium (złożony zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ w tym zakresie)

Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie

Osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy,

3. Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania

Określone w art. 24 ust. 1 Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Prawo zamówień publicznych

4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Jednolity Dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP);

Dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (składane na wezwanie

Zamawiającego):

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp lub zagraniczny dokument równoważny;

Oświadczenie wykonawcy o:

– braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

– o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

6. Zamawiający wymaga złożenie wadium zgodnie z zapisami SIWZ w tym zakresie.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179-198g).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/03/2019