Diensten - 114352-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Concurrentiegerichte dialoog 

Noorwegen-Halden: Zoemers

2018/S 051-114352

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Halden Kommune
959159092
Storgata 8
Halden
1751
Noorwegen
Contactpersoon: Svein Andersen
Telefoon: +47 69174500
E-mail: svein.andersen@halden.kommune.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/82135342.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.halden.kommune.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/82135342.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
Noorwegen
E-mail: support@mercell.com
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/82135342.aspx

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/82135342.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Welfare Technology, digitalisation and e-solutions for the nursing home Bergheim bo- og aktivitetssenter [Bergheim Residential and Activity Centre].

Referentienummer: 2017/5512
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35121100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Halden kommune (hereafter called the Contracting Authority) hereby extends an invitation to a tender themed dialogue about the delivery of Welfare Technology, digitisation and e-solutions for the operation of the Bergheim Residential and Activity Centre nursing home.

This 2 stage procedure is open for all interested parties to register their interest to participate in the competition.

The tender themed dialogue is a procurement procedure that gives the contracting authority access to hold dialogue with the service providers about how the Contracting Authority’s needs can best be met, cf. § 23-8. With a tender themed dialogue, the service providers must first deliver a request to participate in the competition so that the Contracting Authority can assess if they fulfil the necessary qualification requirements.

There are four primary categories for the procurement:

Mastering and safety creating technology, Tools for effective documentation, tools for effective administration and Reminiscence with the help of technology.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
30231320
30232700
31682500
31710000
32260000
32321200
32323500
32570000
32581000
33195000
33196000
33196100
33196200
35100000
35121000
35125100
38570000
48921000
79711000
38112100
48814200
48814500
33000000
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031
Voornaamste plaats van uitvoering:

Halden kommune [Halden municipality].

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Halden kommune is building a new centre (nursing home) — primarily suited for people with dementia. The centre is designed for residential groups of eight “wings” of 3x8 and shall have space for 96 residents and 24 day patients. Central in the design and the solutions is the need for everyday safety for residents, employees and relatives. The technology, the solutions and the design must also facilitate good utilisation of the resources. From this perspective, establishment of appropriate and future oriented technology is central.

Factors such as shortage of financial resources and limited access to personnel and competence are examples of challenges that require new thinking. The municipality will therefore focus on long term and smart solutions that shall be able to meet all levels of user need.

There are four primary categories for the procurement:

Mastering and safety creating technology, Tools for effective documentation, tools for effective administration and Reminiscence with the help of technology.

The municipality wants to encourage and stimulate the parties to dialogue, collaboration and co-creation.

It has been concluded that the municipality will sign an agreement with one primary party who will have the role of SPOC. The primary supplier is free to find collaborating partners in order to deliver and develop specific solutions that integrate into the whole.

See the pre-qualification documentation with Annexes for more detailed information.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

See the pre-qualification documentation.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Contracting Authority wants to include the following as an option: the solution that is developed through this tender process and contract, can be use correspondingly at other locations/entities in the municipality. Terms will be equivalent to those contract entered into between the parties. Further details about the option will be specified in the tender documentation issued to the invited tenderers after pre-qualification.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See the pre-qualification documentation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See the pre-qualification documentation.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/04/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 511 Sentrum
Bergen
5805
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 511 Sentrum
Bergen
5805
Noorwegen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018