Diensten - 114362-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Veiligheidsadviezen

2018/S 051-114362

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Norad — Direktoratet for utviklingssamarbeid
971 277 882
PB 8034 Dep.
Oslo
0030
Noorwegen
Contactpersoon: Hajo Schmidt-Horix
Telefoon: +47 23980000
E-mail: Hajo.Schmidt-Horix@norad.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.norad.no

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/336555

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=207043&B=DFO
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=207043&B=DFO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework agreement for consultancy services relating to safety and emergency preparedness, and information security

Referentienummer: 1800131
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79417000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Norad is planning to enter into a framework agreement for consultancy services relating to safety and emergency preparedness, and information security. We have continuous focus on security, both relating to information security as well as safety and emergency preparedness. The chosen supplier must be able to assist Norad with the necessary professional advice with regards to all security questions. A central task for the supplier will be to assist Norad in the continuing work operating security systems and work relating to emergency preparedness. There might be need for support establishing good systems and routines for internal and external communication in crisis situations. Advice will be based on the work that has already been conducted, and existing recommendations/reports. The state of security within relevant areas shall be evaluated regularly to further reduce security risks.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48730000
48731000
48732000
72000000
72212730
73400000
75240000
75241000
79430000
79700000
79710000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oslo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The framework agreement has a duration for 2 years, with an option for 2 years, in total 4 years. The value of the framework agreement is estimated to be between 2 000 000 — 4 000 000 NOK for the whole duration. Work with safety and emergency preparedness is assumed to be continuous during the duration of the agreement, while work within information security will vary much more substantially. We point out that using the framework agreement amounts to a right, but not a duty for the client.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option for 2 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option for 2 years.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Legally established business.

A certificate of registration or register transcript (sole proprietorships) from the Central Coordinating Register of Legal Entities.

Tax certificate.

Norwegian tenderers must submit a tax certificate for value-added tax, taxes and social contributions (form RF-1316). The tax certificates must not be older than six (6) months calculated from expiry of the closing date for submission of tenders.

Sole proprietorships must submit confirmation from the tax collector / tax authorities that they are not registered in the VAT register.

Overseas tenderers must submit equivalent tax certificates from their own countries.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Economic and financial capacity.

The tenderer must have sufficient economic and financial capacity to execute the contract.

This shall be documented by the enterprise’s annual report for the previous year.

If the tenderer has valid reasons for not being able to provide this documentation, the tenderer can prove his economic and financial capacity by any other document that the contracting authority considers appropriate, in accordance with section 16-4 (2) of the Public Procurement Regulations.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Technical and professional capacity.

The tenderer must have sufficient technical and professional capacity to execute the contract:

— The most significant supply contracts performed by the enterprise over the last three (3) years, including their value, time, and recipient,

— 2 Reference projects that describe the work conducted for a client related to planning, implementation and support in operating information security systems,

— 2 Reference projects that describe the work conducted for a client related to planning, implementation and support in operating projects/systems to secure physical security,

— Reference project(s) that illustrate working with established security standards within information security and physical security, especially ISO-standard 27001 and 31000. This can be documented with the already requested reference projects.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Declaration of non-disclosure.

Norad points out that tendered personnel must sign the enclosed declaration of non-disclosure, before commencing their assignment. This will be done when concluding the contract.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/07/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Norad
Oslo
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
KOFA — Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Bergen
Noorwegen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Norad
Oslo
Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018