Práce - 114634-2021

08/03/2021    S46

Slovensko-Bratislava: Stavebno-inštalačné práce

2021/S 046-114634

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603481
Poštová adresa: Primaciálne námestie 1
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 814 99
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Vičanová
E-mail: alexandra.vicanova@bratislava.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.bratislava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430250
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10890/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Elektromontážne práce

Referenčné číslo: MAGS OVO 45194/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
45300000 Stavebno-inštalačné práce
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne elektroinštalačných a elektromontážnych prác najmä (nie však výlučne) na obnove verejného osvetlenia vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a súvisiacich prác.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 166 666.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
31000000 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie
45100000 Príprava staveniska
44300000 Káble, drôty a súvisiace výrobky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Územie mesta Bratislavy. Konkrétne lokality budú špecifikované v jednotlivých čiastkových výzvach.

II.2.4)Opis obstarávania:

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne elektroinštalačných a elektromontážnych prác najmä (nie však výlučne) obnovy verejného osvetlenia vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a súvisiacich prác.

Plnenia na základe tohto DNS budú realizované na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované požiadavky spoločensky zodpovedného verejného obstarávania.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému Josephine.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 166 666.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - uchádzač preukáže doloženým dokladom o oprávnení realizovať elektromontážne práce;

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým Čestným vyhlásením;

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, kt. dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Uchádzač môže vo verejnom obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia Zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ disponuje prístupom do informačného systému oversi.gov.sk. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. b) a písm. c) ZVO, nakoľko si ich vie verejný obstarávateľ overiť. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu príslušného dokladu.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neuplatňuje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1) Zoznam uskutočnených stavebných prác

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia tohto verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok,

1. ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,

2. ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom sa vyžaduje, aby uchádzač v rámci uvedeného zoznamu preukázal, že v uvedenom období uskutočnil stavebné práce na rekonštrukcii verejného osvetlenia, ktorá spočíva v:

1. demontovaní pôvodného verejného osvetlenia,

2. vo výmene svietidiel VO,

3. výmene stožiarov VO vrátane stožiarových základov,

4. v rekonštrukcii káblových vedení uložených v zemi v zastavanom území obce (nie budovanie nových káblových vedení v novo budovaných lokalitách),

5. v rekonštrukcii pôvodných vzdušných neizolovaných vedení VO s využitím nového vzdušného izolovaného vedenia,

6. v realizácii prípojok NN a rozvádzačov RVO.

Uchádzač musí preukázať zrealizovanie všetkých vyššie uvedených činností (č. 1 až 6). Pre úplnosť VO uvádza, že tieto činnosti (č. 1 až 6) nemusia byť zahrnuté v jednej referencii, tzn. uchádzač môže splniť túto podmienku účasti predložením viacerých uskutočnených stavebných prác.

Zoznam zoznam realizovaných zmlúv musí obsahovať:

— meno a adresu odberateľa / objednávateľa,

— podrobný opis realizovaných zákaziek, z ktorého bude vyplývať splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa,

— potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok,

— miesto realizácie (plnenia zmluvy),

— lehotu uskutočnenia stavebnej práce.

2) Údaje o odbornej praxi osôb určených na plnenie zmluvy

Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

2) Údaje o odbornej praxi osôb určených na plnenie zmluvy

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že na plnenie predmetu zákazky bude mať k dispozícii:

— Odborník č. 1 - minimálne jeden Stavbyvedúci s odborným zameraním na energetické a líniové stavby s minimálne päťročnou odbornou praxou na pozícii stavbyvedúceho s príslušným autorizačným oprávnením SKSI, v rozsahu oprávnenia 20 Inžinierske stavby - inžinierske stavby alebo 24 Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby alebo 30 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb alebo 33 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia,

— Odborník č. 2 - minimálne dvaja odborníci - Samostatný elektrotechnik s min. 5 ročnou odbornou praxou s odbornou spôsobilosťou v elektrotechnike v zmysle § 22 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v platnom znení (ďalej len ako Vyhláška č. 508/2009) a s oprávnením na realizáciu výškových prác v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,

— Odborník č. 3 - Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického s min. 5 ročnou odbornou praxou v oblasti vykonávania revíznych činností na vyhradenom technickom zariadení elektrickom a s odbornou spôsobilosťou na činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom v zmysle § 24 Vyhlášky č. 508/2009,

— Odborník č. 4 - Odborník pre obsluhu stavebných strojov a zariadení s min. 5 ročnou odbornou praxou v oblasti obsluhy hydraulickej plošiny a s odbornou spôsobilosťou na obsluhu stavebných strojov a zariadení podľa vyhlášky Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov, v platnom znení.

Uchádzač vyššie uvedené preukáže predložením:

— profesijného životopisu odborníka s minimálnym obsahom meno, priezvisko, dosiahnuté vzdelanie, súčasná pracovná pozícia a terajší zamestnávateľ, kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky, prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti odborníka, podpis odborníka,

— predložením dokladu o odbornej spôsobilosti (osobitnom kvalifikačnom predpoklade) v origináli alebo overenej kópii alebo v kópii s originálom odtlačku pečiatky,

— potvrdením uchádzača, že daný odborník je v čase podávania žiadosti o účasť v pracovnoprávnom pomere s uchádzačom. V prípade, že nie je v pracovnoprávnom pomere s uchádzačom, môže ísť o tzv. inú osobu podľa § 34 ods. 3 ZVO a je potrebné riadiť sa tam uvedeným postupom. Vzhľadom na dlhšiu dobu trvania DNS verejný obstarávateľ umožňuje výmenu na pozícií odborníkov.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie a to v závislosti od obstarávaných prác.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 08/04/2021
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 30/04/2021
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Dynamický nákupný systém bude trvať od jeho zriadenia do vyčerpania predpokladanej hodnoty alebo do uplynutia 60 mesiacov odo dňa jeho zriadenia podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnocovanie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritéria následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

4. V zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO verejný obstarávateľ vylúči z tohto verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií bude mať dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/03/2021