De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 114735-2015

Beknopt weergeven

03/04/2015    S66

Luxemburg-Luxemburg: Terbeschikkingstelling van personeel voor keukens, restaurants en cafetaria's

2015/S 066-114735

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie
Postadres: Gebouw Jean Monnet, kantoor A1/029
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2920
Land: Luxemburg
Ter attentie van: Bureau infrastructuur en logistiek — Luxemburg, eenheid OIL.06, sector 002 Contracten en Aanbestedingen
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefoon: +352 4301-38312
Fax: +352 4301-32109

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=768

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Terbeschikkingstelling van personeel voor keukens, restaurants en cafetaria's.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 17: Hotel- en restauratiediensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Luxemburg.

NUTS-code LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Jaar/jaren: 4
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Verlening van verschillende soorten bijstandsdiensten in de keukens, restaurants en cafetaria's die door de Europese Commissie worden beheerd of kunnen worden beheerd in het Groothertogdom Luxemburg. Het personeel van de contractant moet steun verlenen aan de teams bestaande uit personeelsleden van de Commissie die in deze structuren werkzaam zijn. De diensten hebben betrekking op de volgende functies: kok, dienstmedewerker en teamleider.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

55510000 Kantinediensten, 55320000 Serveren van maaltijden, 55321000 Bereiden van maaltijden, 55322000 Koken van maaltijden, 55523100 Verstrekken van schoolmaaltijden, 55330000 Cafetariadiensten

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Op het moment van de uitschrijving van de opdracht omvatten de diensten ongeveer 355 000 uren voor de looptijd van de opdracht (4 jaar), i.e. ongeveer 50 voltijdse equivalenten.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
De voorwaarden worden beschreven in de ontwerpovereenkomst.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
De voorwaarden worden beschreven in het administratieve bestek.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: de voorwaarden worden beschreven in het administratieve bestek.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: de voorwaarden worden beschreven in het administratieve bestek.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
de voorwaarden worden beschreven in het administratieve bestek.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
OIL/06/PO/2015/009.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
12.5.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19.5.2015 - 14:30

Plaats:

Gebouw Jean Monnet, zaal A1/040A.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: 1 persoon per inschrijver is toegelaten. De details worden vermeld in punt I.6 van het administratieve bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen

Het administratieve bestek en de aanvullende documenten (met inbegrip van eventuele vragen en antwoorden) kunnen worden gedownload op de volgende website: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=768

De belangstellende partijen worden verzocht deze website regelmatig te raadplegen voor mogelijke updates en antwoorden op vragen. Indien inschrijvers op deze website geen kennis nemen van aanvullende informatie in verband met onderhavige aanbesteding, kan de Commissie hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Er wordt geen papieren versie uitgegeven.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Bureau infrastructuur en logistiek — Luxemburg, t.a.v. mevrouw Inez Jacquemyn
Postadres: Gebouw Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2920
Land: Luxemburg
E-mail: inez.jacquemyn@ec.europa.eu
Telefoon: +352 4301-36491
Fax: +352 4301-33789

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24.3.2015