Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 116421-2019

13/03/2019    S51

Dánsko-Kodaň: Európska služba v oblasti zemských pohybov Copernicus – podporné služby

2019/S 051-116421

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 028-061255)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska environmentálna agentúra
Poštová adresa: Kongens Nytorv 6
Mesto/obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK011 Byen København
PSČ: 1050
Štát: Dánsko
Kontaktná osoba: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefón: +45 33367220
Fax: +45 33367199
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eea.europa.eu/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Európska služba v oblasti zemských pohybov Copernicus – podporné služby

Referenčné číslo: EEA/DIS/R0/19/004
II.1.2)Hlavný kód CPV
72300000 Dátové služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Európska služba v oblasti zemských pohybov Copernicus (EGMS – Copernicus European Ground Motion Service) je súčasťou produktového portfólia systému monitorovania krajiny Copernicus a jej realizácia bola zverená EEA. Účelom tejto výzvy na súťaž je uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb s hospodárskym subjektom, ktorá pokryje tieto dve úlohy:

– zriadenie poradného orgánu pre zemské pohyby Copernicus,

– poskytnutie pomocného odborníka, ktorý bude pracovať v priestoroch EEA (na pracovisku).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/03/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 028-061255

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 15/03/2019
Miestny čas: 14:00
má byť:
Dátum: 22/03/2019
Miestny čas: 14:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 18/03/2019
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 25/03/2019
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: