Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 116449-2018

16/03/2018    S53    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Geïntegreerde communicatiediensten, diensten inzake evenementen- en reisbeheer

2018/S 053-116449

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Postadres: EU House, Rävala pst 4
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE001
Postcode: 10143
Land: Estland
E-mail: eulisa-procurement@eulisa.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3324
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Geïntegreerde communicatiediensten, diensten inzake evenementen- en reisbeheer

Referentienummer: LISA/2018/OP/01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is de verwerving van:

— voor perceel 1 (geïntegreerde communicatiediensten): een brede waaier aan diensten op het gebied van geïntegreerde communicatie voor zowel interne als externe belanghebbenden van eu-LISA,

— voor perceel 2 (diensten inzake evenementenbeheer): een brede waaier aan acties op het gebied van evenementenbeheer en georganiseerde evenementen, aangevuld met de capaciteit van de geselecteerde contractant voor de verlening van diensten inzake reisbeheer, voor externe deelnemers die worden uitgenodigd voor diverse evenementen van eu-LISA,

— voor perceel 3 (diensten inzake reisbeheer): een brede waaier aan diensten op het gebied van reizen, reisarrangementen — voornamelijk vliegtickets, treinbiljetten voor Europese trajecten, autoverhuur, taxiritten en hotelreserveringen voor de personeelsleden van eu-LISA in de kantoren in Tallinn, Straatsburg en Brussel en op andere mogelijke locaties.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 17 900 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Geïntegreerde communicatiediensten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22000000
32300000
64220000
79550000
79800000
79900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

de kantoren van eu-LISA en/of andere locaties die gespecificeerd zijn in de specifieke verzoeken. Bovendien hangt de plaats van uitvoering af van de aard van de diensten.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verwerving van een brede waaier aan diensten op het gebied van geïntegreerde communicatie voor zowel interne als externe belanghebbenden van eu-LISA.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 900 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht die voortvloeit uit onderhavige oproep tot inschrijving heeft een initiële looptijd van 2 jaar vanaf de datum van ondertekening door de laatste partij en kan tweemaal worden verlengd voor een bijkomende periode van telkens 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diensten inzake evenementenbeheer

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22000000
32300000
79550000
79800000
79900000
55000000
63500000
79990000
92000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

de kantoren van eu-LISA en/of andere locaties die gespecificeerd zijn in de specifieke verzoeken. Bovendien hangt de plaats van uitvoering af van de aard van de diensten.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verwerving van een brede waaier aan acties op het gebied van evenementenbeheer en georganiseerde evenementen, aangevuld met de capaciteit van de geselecteerde contractant voor de verlening van diensten inzake reisbeheer, voor externe deelnemers die worden uitgenodigd voor diverse evenementen van eu-LISA.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht die voortvloeit uit onderhavige oproep tot inschrijving heeft een initiële looptijd van 2 jaar vanaf de datum van ondertekening door de laatste partij en kan tweemaal worden verlengd voor een bijkomende periode van telkens 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diensten inzake reisbeheer

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55100000
63500000
79997000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

de kantoren van eu-LISA en/of andere locaties die gespecificeerd zijn in de specifieke verzoeken. Bovendien hangt de plaats van uitvoering af van de aard van de diensten.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verwerving van een brede waaier aan diensten op het gebied van reizen, reisarrangementen — voornamelijk vliegtickets, treinbiljetten voor Europese trajecten, autoverhuur, taxiritten en hotelreserveringen voor de personeelsleden van eu-LISA in de kantoren in Tallinn, Straatsburg en Brussel en op andere mogelijke locaties.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht die voortvloeit uit onderhavige oproep tot inschrijving heeft een initiële looptijd van 2 jaar vanaf de datum van ondertekening door de laatste partij en kan tweemaal worden verlengd voor een bijkomende periode van telkens 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/04/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

De kantoren van eu-LISA, Tallinn, Estland.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925 Luxembourg
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/03/2018